^

Strona główna

Niniejszy portal podejmuje w sposób kompleksowy problematykę badań statystycznych. Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi definicjami i opisami metod, a także przykładami praktycznych zastosowań.

Proces przeprowadzania badania statystycznego

Badanie statystyczne musi spełniać określone warunki, aby w ogóle można było je rozpatrywać w takich kategoriach:
 • musi dotyczyć zbiorowości statystycznej,
 • musi określać prawidłowości charakteryzujące całą zbiorowość, a prawidłowości te muszą dotyczyć (zmiennych) cech w tej zbiorowości.
Ponadto w celu przeprowadzenia badania statystycznego należy ustalić odpowiednie metody badawcze. Ich wybór jest uzależniony od celu przeprowadzania badania, rodzaju danej zbiorowości statystycznej, czy też środków oraz możliwości, jakimi w czasie badania się dysponuje. Podział badań statystycznych wynika przede wszystkim z liczby jednostek należących do danej zbiorowości, objętych badaniem.
Wyróżniane obecnie rodzaje przeprowadzanych badań statystycznych, to:
 • 1. Badania pełne, do których zaliczamy: spis statystyczny, rejestrację statystyczną, sprawozdawczość statystyczną.
 • 2. Badania niepełne (częściowe), do których zalicza się: badania ankietowe, badania monograficzne, badania reprezentacyjne, badania szacunkowe.
W kolejnych artykułach prezentujemy każdy z tych rodzajów badań statystycznych, staramy się też określić cele ich przeprowadzania. Poprzez analiza poszczególnych przypadków pokazujemy bardzo wyraźnie jak pożyteczną nauką jest statystyka i w jaki sposób można ja wykorzystać dla potrzeb biznesu, czy nauki. Zapraszamy serdecznie do lektury, wyrażając jednocześnie nadzieje, że informacje zawarte na tych stronach okażą się wartościowe oraz przydatne dla uźytkownika.

Badania pełne

Badania pełne obejmują wszystkie jednostki rozpatrywanej zbiorowości statystycznej. Są realizowane na zasadzie ciągłej, okresowej lub doraźnej. W przypadku, gdy dane zjawisko jest obserwowane systematycznie, mówi się o badaniach ciągłych, a w przypadku, kiedy badanie realizowane jest co jakiś z góry określony czas, mówi się o badaniach okresowych. Ostatnim typem jest badanie doraźmne, czyli badanie statystyczne prowadzone z pewnych szczególnych powodów, które przed podjęciem badania były całkowicie nie do przewidzenia.

Badanie ciągłe jest realizowane systematycznie i bez żadnych przerw. Dobrym przykładem jest tutaj ewidencja zgonów i urodzeń.

Badanie okresowe jest realizowane co pewien ustalony z góry okres czasu. Tego typu badaniem jest np. coroczny spis rolny obejmujący wszystkich rolników.

Badanie doraźne jego realizacja jest podyktowana nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi. To na pzrzykład badanie statystyczne dotyczące liczby zachorowań na grypę w czasie epidemii. Te trzy typy badań statystycznych pełnych stosuje się w zależności od okoliczności.

W badaniach pełnych wyróżnia się także następujące typy, niezależne od okresu stosowania: Więcej informacji o nich znaleźć można w kolejnych zakładkach.

Rejestracja statystyczna

Rejestracja statystyczna polega na systematycznym zbieraniu określonych faktów, ustalonych wcześniej jako przedmiot badania statystycznego. Dotyczy przede wszystkim zjawisk, które stale występują w całym społeczeństwie bądź w jego grupach i nie należą do zjawisk typowo losowych. Dzięki nim można określić zachowania społeczeństwa lub jego grup na przestrzeni wielu lat
Rejestracja statystyczna zgonów i narodzin Klasycznym przykładem rejestracji statystycznej jest rejestracja zgonów oraz urodzeń, pozwalająca na statystyczne określenie wysokości przyrostu bądź zmniejszenia się liczby ludności w danym regionie.
Zastosowanie wyników badań statystycznych Wyniki badań statystycznych są przydatne politykom, przedsiębiorcom, czy uczelniom. Doskonałym przykładem jest wykorzystanie wyników badań w biznesie. Przedsiębiorcy mogą dzięki nim trafniej określić, czy produkcja będzie się zmniejszać, czy zwiększać, czy będą potrzebni nowi pracownicy, czy wręcz przeciwnie, trzeba nastawić się na redukcje.

Spis statystyczny

Spis statystyczny to jeden z rodzajów badania statystycznego pełnego. Stosuje się go do określenia zachowań poszczególnych zjawisk masowych w określonym z góry czasie (momencie przeprowadzenia spisu statystycznego). Na bazie spisów statystycznych jest możliwe wyciąganie konkretnych wniosków dotyczących danego zjawiska na przestrzeni dłuższego czasu. Spisy dostarczają konkretnych informacji dotyczących ludności, tj. wieku, zawodu, poziomu wykształcenia itp., ale nie tylko, bo mogą też charakteryzować gospodarkę (wielkość przedsiębiorstw, sekcje PKD itp.), środowisko naturalne (czystość rzek, zalesienie itp.), czy gospodarstwa rolne. Należy spełniÄć kilka warunków, aby spis statystyczny był‚ wiarygodny: Specjalnym rodzajem spisu statystycznego jest odbywający się w naszym kraju Narodowy Spis Powszechny najobszerniejsza forma podawania informacji statystycznych o ludności i wszystkich związanych z nią cechach (status materialny, warunki społeczne, liczebność rodzin, wykształcenie, przynależność do grupy narodowej, językowej, kulturowej i wiele innych).

Sprawozdawczość statystyczna

Sprawozdawczość statystyczna to forma badania statystycznego całkowitego, badającego wszystkie zjawiska społeczno-gospodarcze.

Przepływ informacji statystycznych
Informacje dotyczące działalności przedsiębiorstwa, czy instytucji publicznej, przekazywane są regionalnym instytucjom odpowiedzialnym za statystykę. W Polsce są to GUS oraz Urzędy Statystyczne w poszczególnych województwach. Bardzo często można się z tym zagadnieniem spotkać także w dużych, rozbudowanych strukturalnie przedsiębiorstwach, gdzie każdy dział‚ raportuje systematycznie o osiąganych przez siebie wynikach.

Statystyczne ujęcie zjawisk społecznych
Statystyka dotyczy m.in. różnych zjawisk zachodzących w społeczeństwie i w gospodarce, o których informacje gromadzone są przy pomocy sprawozdań okresowych. Jedną z najważniejszych cech sprawozdawczości jest to, że wykorzystuje zarówno słowny, jak i liczbowy opis badanego zjawiska.

Badania niepełne

Badania statystyczne niepełne obejmują niektóre jednostki zbiorowości statystycznej. Tego typu badania przeprowadzane są tylko w określonych okolicznościach i powinny spełniać odpowiednie kryteria. Przede wszystkim ogóna zbiorowość statystyczna musi być tak liczna, że badanie pełne nie wchodzi w rachubę, przez wzgląd na zbyt długi okres jego trwania, bądź też zbyt wygórowane koszty jego przeprowadzenia. Badanie niepełne może być także podjęte w sytuacji, kiedy samo badanie ma charakter niszczący (np. kontrola jakości produktów musi być wyrywkowa) lub też w wyniku badania chce się uzyskać jedynie wyniki orientacyjne.

Podział badań statystycznych niepełnych

Badania niepełne (częściowe), podobnie jak badania pełne, dzieli się ze względu na czas wykonywania badań na:
 • Badania ciągłe dotyczą zmieniającego się w czasie zjawiska, obserwowanego stale i sukcesywnie (np. ewidencja pracowników),
 • Badania okresowe odbywają się co jakiś z góry określony - czas (np. kontrole jakości),
 • Badania doraźne odbywają się tylko w pewnych szczególnych okolicznościach (np. badanie strat z powodu powodzi). Wyróżnia się następujące typy badań niepełnych:
 • ankietowe,
 • monograficzne,
 • reprezentacyjne,
 • szacunkowe.

Badania ankietowe

Badania ankietowe stosuje się głównie w przypadku, kiedy chce się stosunkowo szybko przebadać dość liczną zbiorowość statystyczną. Polega na wywiadzie tradycyjną metodą PAPI (Paper and Pencil Interview). Stosuje się również ankiety wspomagane komputerowo (CAPI), internetowe (CAWI) i telefoniczne (CATI). Każde z nich może okazać się optymalne, w zaleśności o tematyki i zasięgu badania.

Podstawy badań ankietowych

Elementem najważniejszym jest przygotowanie ankiety, w której powinny znaleźć się umiejętnie dobrane pytania, wyczerpujące główny cel badania. Kolejnym czynnikiem wpływającym na skuteczność badania jest dobór respondentów. Wykorzystuje się do tego bazy danych, np. telefoniczne, z których wybierane są konkretne jednostki spełniające odpowiednie kryteria (np. miejsce zamieszkania). Tego rodzaju badania mają charakter poufny, co w znacznym stopniu wpływa na prawdziwość udzielanych przez respondentów odpowiedzi (nie są one wiązane z konkretną osobą).

Poprawność budowy ankiety

Ankieta powinna zawierać informacje o przeprowadzającym je podmiocie, celu badania, poufności. Następnym elementem są oczywiście pytania, przy czym pytania dotyczące samego respondenta, tzw. metryczką, najlepiej zadać na samym końcu. Ankieta powinna mieć odpowiednią formę i treść. Pytania nie powinny być długie, ani skomplikowane, zawierające wiele podpunktów. Należy jak najrzadziej używać pytań otwartych i półotwartych. Podstawą jest zaś logika.

Badania monograficzne

Badania monograficzne polegają na wszechstronnym i precyzyjnym opisie jednostki lub kilku jednostek z wybranej zbiorowości statystycznej. Jednostki typowane do tego rodzaju badania powinny być jak najbardziej typowe (chodzi o cechy typowe dla danej zbiorowości statystycznej). W tym rodzaju badań statystycznych niepełnych, nie jest się ograniczonym do liczbowego przedstawiania wyniku badań, bowiem przeprowadzana analiza dostarcza możliwości opisu tekstowego w przypadku każdego poszczególnego przebadanego respondenta. Wartość badania monograficznego jest uzależniona od tego, jak dobrze zostanie dobrana grupa respondentów, ponieważ to na ich podstawie będzie opisywana zbiorowość.

Badania reprezentacyjne

Badania reprezentacyjne należą do częściowych badań statystycznych. Są oparte na próbce populacji wybranej w sposób losowy. W przeciwieństwie do badań monograficznych nie wybiera się respondentów ze względu na typowe cechy, tylko się ich losuje. To metoda gwarantująca, że przebadane zostaną jednostki reprezentujące daną zbiorowość w sposób przypadkowy i uzyskane wyniki bądź zawierać najpełniejszy obraz danej populacji.

Prawidłowość wyników badań monograficznych

W celu określenia wielkości błędu analizy danych badań częściowych należy zastosować rachunek prawdopodobieństwa, w czasie przenoszenia wyników z losowo wybranej próby respondentów na całą zbiorowość statystyczną. Na podstawie grupy wnioskuje się o całości, trzeba jednak pamiętać, że każda jednostka powinna mieć jednakowe szanse dostania się do grupy reprezentatywnej.

Badania szacunkowe

Badania szacunkowe to inaczej szacunki interpolacyjne lub też ekstrapolacyjne. Tego rodzaju rozwiązania są stosowne w przypadku, kiedy nie można, bądź nie da się przeprowadzić badania pełnego. Przeprowadzane w takich sytuacjach postępowanie nosi nazwę szacunku statystycznego. Są to bardzo ciekawe badania statystyczne, które warto wziść pod uwagę w skomplikowanych przypadkach.

Poprawność wniosków i analizy

Ten rodzaj badania statystycznego niepełnego polega na pozyskaniu wiedzy o danej, trudnej do zbadania zbiorowości na podstawie łatwej do zbadania zbiorowości, która ze zbiorowością pierwszą pozostaje w ścisłym związku. Np. czas przeznaczony na czytanie książek można obliczać według liczby sprzedanych książek, mimo że zakup nie oznacza automatycznie przeczytania.

Interpolacja polega na szacowaniu nieznanych wartości, na podstawie innych, znanych, będących wartościami sąsiednimi.

Ekstrapolacja polega na tym, aby szacować wartości całkowicie wykraczające poza znane wartości.

Oferta

Chcemy Państwu zaoferować usługi konsultingu z zakresu statystyki i analizy danych. Mogą nam Państwo zlecić także zaprojektowanie i zrealizowanie projektu badawczego. W naszym zespole znajdują się eksperci z różnorodnych dziedzin, takich jak:
 • eCRF;
 • Oprogramowanie do badań;
 • Tworzenie baz danych;
 • Badania marketingowe dla branży medycznej i farmaceutycznej;
 • Biostatystyka;
 • Badania naukowe;
 • Badania marketingowe;
 • Badania rynku;
 • Badania opinii;
 • Badania HR;
 • Badania społeczne;
 • Badania rynku pracy;
 • Ewaluacje.
Stosujemy pełen zakres metod i technik badawczych, w tym: desk research, analiza SWOT, IDI, FGI (sal fokusowa), tajemniczy klient, CATI (studio CATI), CAWI, PAPI, CAPI.

Omnibus

Omnibus CATI - realizowane co miesiąc wielotematyczne badanie rynku i opinii konsumentów.

Omnibus CATI to:
Wysoka jakość - badanie realizowane przez odpowiednio wyszkolonych ankieterów za pomocą autorskiego systemu ecrf.biz w profesjonalnym studio CATI.

Reprezentatywność - badanie realizowane na próbie 1000 Polaków, uwzględniającej rzeczywiste zróżnicowanie społeczeństwa ze względu na miejsce zamieszkania, płeć, wiek oraz wykształcenie.

Szybkość - wyniki dostępne już po 7 dniach od rozpoczęcia badania

Korzystna cena - pojedyncze pytanie już od 400 PLN
Wyniki badania omnibusowego przekazane zostanę do 7 dni od rozpoczęcia badania. Zaprezentowane zostaną w postaci tabelarycznej zawierającej zarówno dane liczbowe jak i procentowe. Zestawienie wyników przedstowienie zostanie ogółem oraz w podziale respondentów ze względu na dane metryczne (miejsce zamieszkania, płeć, wiek, wykształcenie). Za dodatkową opłatą istnieje możliwość zaprezentowania wyników w formie prezentacji PowerPoint zawierającej graficzną interpretację wyników w postaci odpowiednich wykresów.

O nas

Jesteśmy nowoczesną firmą badawczą, która już od 12 lat dostarcza Klientom usługi badawczo-konsultingowe. Naszą misją jest wspieranie firm w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych. Oferujemy profesjonalne usługi analiz rynku, a także badań marketingowych, społecznych oraz ewaluacyjnych.

Nasz zespół to grono doświadczonych specjalistów z różnych dziedzin wiedzy: statystyki, matematyki, data mining, IT oraz analityki pod kątem praktycznego wykorzystania odkryć naukowych w biznesie. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam skutecznie realizować różnego rodzaju projekty o charakterze badawczo-rozwojowym oraz komercyjnym.

Jako jedna z nielicznych firm na rynku, posiadamy wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie nauki, jak i biznesu. Dzięki temu cechuje nas doskonała znajomość nowatorskich modeli, a także możliwości ich zastosowania w praktyce biznesowej. Nasi eksperci opublikowali wiele artykułów naukowych, podejmujących problematykę zastosowania nowoczesnych metod i technik analitycznych oraz eksploracyjnych. Są oni członkami prestiżowych jednostek naukowych, takich jak Polish Biometrical Society oraz International Society for Clinical Biostatistics (ISCB).

Prace analityczne opieramy na wiarygodnych metodach i algorytmach – zarówno sprawdzonych, jak i niestandardowych, budowanych od podstaw. Firma badawcza Biostat to pewność rzetelnie wykonanych usług oraz prawidłowości merytorycznej przeprowadzanych analiz. Do każdego naszego Klienta podchodzimy indywidualnie, koncentrując się na jego indywidualnych potrzebach.

Dążymy niezmiennie do wzrostu jakości świadczonych przez nas usług badawczych. Dbamy o satysfakcję naszych Klientów z obsługi, dlatego rozpoczęliśmy wdrażanie systemu zarządzania jakością, zgodnie ze standardami ISO 9001.

Praca – ankieter

Poszukujemy osób do pracy dorywczej w charakterze ankietera. Praca polega na realizacji wywiadów i wypełnianiu ankiet z osobami indywidualnymi i przedstawicielami firm.
Oferujemy: Pracę w okolicy miejsca zamieszkania.
Oczekiwania wobec kandydata:
Jeżeli jesteś zainteresowany pracą w naszym zespole wypełnij formularz rejestracyjny:
Nautica X

Aktualności

Badania satysfakcji pacjentów

Aby móc przeprowadzić badania satysfakcji, nie trzeba być korporacj...

Aby móc przeprowadzić badania satysfakcji, nie trzeba być korporacją czy inną wielką firmą. Owe badania może przeprowadzić każda placówka, która chce poznać opinię swoich klientów, nawet szpital. Dzięki badaniom pacjentów można zmienić dotychczasową opinię o szpitalu, ocieplić jego wizerunek i ulepszyć PR, lecz także pozyskać nowych klientów. Często bywa tak, że pacjenci posiadają mylny obraz danego szpitala, gdyż oceniają go przez pryzmat placówki, w której wcześniej byli leczeni. Dobrze przeprowadzone badania ankietowe pacjentów mogą to zmienić, a dodatkowo dostarczyć menadżerom informacji o mocnych i słabych stronach jednostki. Warto powierzyć zadanie przeprowadzenia badania firmie zewnętrznej, która specjalizuje się w tego typu zleceniach. Tylko wtedy otrzymane wyniki, ale także cały proces badawczy, zostaje przeprowadzony w rzetelny i obiektywny sposób, który najlepiej oddaje rzeczywistą sytuację szpitala. Badania opinii pacjentów są ważnym elementem strategii, ponieważ usprawniają pracę personelu, który wie jakie stawia się przed nim wymagania. W tym celu przeprowadzana jest ankietyzacja pacjentów. Natomiast w ankietach pacjentów zawarte pytania dotykają nie tylko strefy fizycznej szpitala, lecz również emocjonalnej. Obszar badawczy dotyczy również życzliwości, fachowości personelu, jakości jedzenia czy czystości na oddziałach. Badania ankietowe pacjentów, by były użyteczne, muszą przebiegać według skrupulatnie przygotowanego wcześniej planu. Systematyczny sposób prowadzenia badań znacząco usprawnia pracę i przebieg całego badania. Głównym celem owych badań pacjentów szpitala powinno być ciągłe udoskonalanie, usprawnianie i podnoszenie jakości świadczonych usług. Otrzymywane dane przedstawia się w postaci zbiorczych zestawień, w których ujęte są opinie na temat różnych obszarów funkcjonowania szpitala. Głównym zadaniem badań ankietowych pacjentów szpitala jest ciągły rozwój placówki, a nie podważanie kompetencji pracowników czy szukanie ich błędów. Wyniki z badań nie są narzędziami zmiany, lecz są niejako drogowskazami, które przedstawiają możliwości rozwoju, lecz same w sobie niczego nie zmieniają. Aby wyniki badań były użyteczne, w proces zmiany musi być zaangażowany cały zespół szpitala, poprzez codzienne modyfikowanie, usprawnianie, budowanie.

Badania, aby były przeprowadzone w prawidłowy sposób, ważne jest, by przygotowane były według wcześniej ustalonego schematu. Ważnym elementem jest wybór odpowiedniej metody i techniki badawczej. Wśród metod/technik wyróżnia się ilościowe: tradycyjne ankiety papierowe (PAPI), badania telefoniczne (CATI), badania wspomagane komputerowo (CAPI), ankiety internetowe (CAWI), natomiast jakościowe to: indywidualne wywiady pogłębione (IDI), zogniskowane wywiady grupowe (FGI), Tajemniczy klient (Mystery Client/Shopping). Dzięki doborowi odpowiednich metod i technik ankietyzacja pacjentów dostarcza kluczowych informacji na dany temat....czytaj więcej

Tajemniczy Klient

Co warto wiedzieć na temat badań Mystery Shopping? Badanie „Taj...

Co warto wiedzieć na temat badań Mystery Shopping? Badanie „Tajemniczy Klient” ma na celu zweryfikowanie jakości obsługi klienta w danej placówce lub grupie placówek, a także sformułowanie odpowiednich rekomendacji. Ich wdrożenie zapewni firmie przewagę konkurencyjną, gdyż będzie ona w stanie skutecznie odpowiadać na potrzeby swoich klientów.

Wstępny etap realizacji badania
Pierwszym etapem prowadzenia badania Mystery Shopping jest pozyskanie podstawowych informacji, niezbędnych w celu realizacji projektu. Następuje więc szczegółowe rozpoznanie branży, w której funkcjonuje badana placówka, a także obowiązujących w niej standardów oceny pracowników. Pozyskaniu tego typu danych służy dokładne zapoznanie się z treścią zapytania ofertowego, a następnie przeprowadzenie wstępnego badania metodą Desk Research. Konieczne może okazać się także podjęcie rozmów ustalających w trakcie spotkań z zamawiającym.

Opracowanie scenariusza badania
Badanie Mystery Client powinno przebiegać zgodnie z ustalonym wcześniej scenariuszem. Uwzględnia on takie kwestie jak harmonogram przeprowadzanych wizyt, liczba pracowników z którymi rozmowę podejmuje audytor, oraz planowany przebieg wizyty. Sporządzana jest lista pytań zadawanych pracownikom oraz kolejność ich zadawania, a także kwestionariusz oceny.

Dobór oraz szkolenie audytorów
Po zaplanowaniu przebiegu badania ma miejsce proces rekrutacji tajemniczych klientów. Powinni być oni dobierani zwłaszcza z uwzględnieniem specyfiki konkretnego projektu, co pozwoli dopasować ich do charakterystyki typowego klienta. Należy więc uwzględnić przede wszystkim cechy demograficzne oraz osobowościowe kandydatów, a także ich zewnętrzny wizerunek. Istotne są również predyspozycje do prowadzenia badań metodą „Tajemniczy klient”. W przypadku ogólnopolskich badań Mystery Shopping spore ułatwienie stanowi posiadanie przez firmę badawczą systemu rekrutacji internetowej. Pozwala on wysyłać formularz rekrutacyjny drogą online, co znacznie przyśpiesza proces rekrutacyjny oraz ułatwia selekcję kandydatów. Po zakończonym etapie wstępnej rekrutacji ma miejsce szkolenie audytorów, przygotowujące ich do pracy w konkretnym projekcie. Otrzymują oni niezbędne materiały, a po zapoznaniu się z nimi, przechodzą test zdobytej wiedzy. W badaniach Mystery Shopping często wykorzystywana jest elektroniczna platforma do przeprowadzania szkoleń online.

Przebieg badania
Audytorzy w badaniu Mystery Shopping, odwiedzając placówkę w pierwszej kolejności koncentrują się na rozpoznaniu informacji odnośnie jej działania. Sprawdza więc między innymi czystość na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz stan ekspozycji towarów. Może być również weryfikowany czas oczekiwania klienta na jego obsłużenie przez zatrudniony personel. Następnie ma miejsce nawiązanie rozmowy audytora z pracownikiem obsługi klienta, która przebiega zgodnie z założeniami sporządzonego wcześniej scenariusza. Tajemniczy klient ocenia poszczególne elementy podlegające obserwacji, odnosząc się do pytań zawartych w kwestionariuszu oceny. Przebieg badania Mystery Client zachowuje naturalny charakter, jeśli ankieta jest wypełniania z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych typu smartfon lub tablet....czytaj więcej

Statystyka w badaniach marketingowych

Oprócz najbardziej rozpowszechnionych badań, jakimi są badania opin...

Oprócz najbardziej rozpowszechnionych badań, jakimi są badania opinii, których wyniki przedstawia się w mediach, czy na które powołuje się na konferencjach prasowych, największą część realizowanych przez branżę badawczą projektów stanowią badania marketingowe i badania rynku. Przeprowadza się je na zlecenie firm każdej wielkości, jednak najczęściej zleceniodawcami są przedsiębiorstwa średniej wielkości i duże, w tym ogólnopolskie. Każdy z przedsiębiorców musi brać pod uwagę poziom zadowolenia klientów, możliwości powstania nisz rynkowych, które można zająć, czy trafności przeprowadzonej kampanii reklamowej. Tylko badania rynku i badania marketingowe mogą odpowiedzieć na te pytania. Niezwykle istotne jest przy tym wzięcie pod uwagę konieczności ich regularnego przeprowadzania.

Przygotowanie i realizacja projektu

Przyszłe analizy statystyczne trzeba wziąć pod uwagę od pierwszego etapu projektowania badania. Cały proces trzeba przeprowadzić w ten sposób, żeby uzyskać jak najwięcej informacji w celu dalszej analizy. Dlatego badanie warto zlecić dobrej firmie badawczej. To jej analitycy zadbają o opracowanie metodologii projektu, w tym wielkość próby, jej dobór, dobór metod i technik badawczych, a także skonstruowanie scenariuszy wywiadów i kwestionariuszy ankiet. Przy czym analizy statystyczne można przeprowadzić tylko na podstawie badań rynku i badań marketingowych prowadzonych z wykorzystaniem technik badań ilościowych, jak ankiety telefoniczne (CATI), ankiety WWW (CAWI), ankiety wspomagane komputerowo (CAPI), czy tradycyjne ankiety papierowe (PAPI). W przypadku badań jakościowych, jak wywiady indywidualne (IDI), czy grupowe (FGI), nie ma takiej możliwości, materiał ten poddaje się tylko obróbce językowej i analizie, na podstawie której powstają opisy i wnioski. Są jeszcze takie techniki badań marketingowych, jak tajemniczy klient (mystery shopper), w których równorzędnymi narzędziami mogą być: kwestionariusz oceny i karta uwag. Na tej podstawie można stworzyć zarówno analizy statystyczne, jak i jakościowe.

Analizy statystyczne

Wśród przygotowywanych analiz statystycznych mogą znaleźć się: analizy opisowe, analizy porównawcze, analizy regresji, testy istotności, proste, jak i zaawansowane modele. Wyniki opracowuje się w formie zbiorczego raportu, ale i prezentacji multimedialnej, której elementy można wykorzystać, np. w kampaniach marketingowych. W raporcie końcowym, oprócz opisów, znajdują się wizualizacje w postaci wykresów, infografik, map, ale też tabele ze szczegółowymi danymi, jeśli tak zażyczy sobie zamawiający. Na podstawie tych opisów i przedstawień graficznych powstają zaś wnioski i rekomendacje dla zleceniodawcy badania, dostosowane do specyfiki sektora, branży i charakterystyki konkretnego przedsiębiorstwa....czytaj więcej

Zarabianie na ankietach online

Zarabianie na ankietach online Młode pokolenie wciąż słyszy o...

Zarabianie na ankietach online
Młode pokolenie wciąż słyszy od starszych to samo, narzekanie niemal w 100% dotyczy bliskiej zażyłości z Internetem i w związku z tym – marnowania czasu. Trudniej przychodzi zidentyfikowanie obszaru zagadnień, które powinny młodym ludziom ten czas wypełniać, bo trudno, żeby cały czas zajmowali się wynoszeniem śmieci, wyprowadzaniem psa, czy sprzątaniem. To w sieci spotykają się ze znajomymi, grają, ogólnie – spędzają czas. I mimo, że to świat wirtualny, okazuje się, że można w nim zarobić prawdziwe pieniądze.

Czas w Internecie
Rzeczywiście, w Internecie można marnować czas, np. bez celu wchodząc na różne strony w poszukiwaniu rozrywki. Jednak Internet daje też inne możliwości spędzania czasu. Najbardziej znany, jeśli chodzi o wysokość zarobków, to na pewno testowanie gier, następnie pisanie tekstów marketingowych, uczenie się programowania itd. Czyli takie możliwości istnieją, wszystko zależy od nas. Tym, którzy się wahają, czy coś potrafią i czy oni też mogliby zarabiać przez Internet, polecamy jednak wypełnianie płatnych ankiet. Ankiety online zostały spopularyzowane w Polsce już kilka lat temu. Cały czas powstają też kolejne dedykowane im portale i panele online. Wystarczy zarejestrować się w którymś z nich i zacząć wypełniać ankiety. To naprawdę proste.

Zyski
Dzięki ankietom online można dzielić czas pomiędzy rzeczy, którymi internauta jest zainteresowany, które są jego hobby, i wypełnianiem ankiet. Mając oczywiście z tego zysk, ponieważ większość paneli przyznaje punkty za wypełnianie ankiet, a te punkty można wymienić na nagrody. To tzw. system ankiety za punkty i nagrody. Każdy panelista sam decyduje, czy przystępuje do wypełniania danej ankiety, czy nie. Jeśli zdecyduje się wypełniać maksymalną dostępną liczbę ankiet, zarobi więcej punktów, jeśli zależy mu bardziej na wolnym czasie, zarobi mniej.

Uwaga na oszustów
Pieniądze są przelewane poprzez system PayPal. Niepotrzebna jest umowa, a wszystko jest legalne. W celu przelania środków, panel badawczy pyta jednak panelistów o takie dane, jak numer konta PayPal. Należy przy tym pamiętać, że nie zapyta o inne wrażliwe dane, jak numer konta w banku, hasło, PESEL, czy inne ważne numery. W Internecie zawsze znajdą się oszuści, chcący skorzystać na systemach zarabiania przez Internet. Należy uważać na takie próby wyłudzania danych i na nie reagować, zgłaszając to odpowiednim władzom.

Społeczność badaczy
Wypełniając płatne ankiety Internauta staje się w dodatku częścią bardzo dużej społeczności badaczy. Panelista zdobywa nie tylko punkty wymieniane na nagrody i doświadczenie, ale też może wymieniać się z innymi swoimi opiniami. To może być całkiem niezły wstęp do zainteresowania pracą w firmie badawczej....czytaj więcej

Aplikacje dedykowane

Aplikacje dedykowane dla przedsiębiorstw Wiele przedsiębior...

Aplikacje dedykowane dla przedsiębiorstw
Wiele przedsiębiorstw chce osiągnąć sukces w swojej branży, lecz nie do końca potrafi wybrać odpowiednią drogę. Warto rozpocząć od nakreślenia sytuacji problemowej w firmie i rozpoczęcia działań od wewnątrz. Aplikacje dedykowane są tym, czego firma potrzebuje. Jako gama rozwiązań, dostosowywana jest do specyficznych i indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa. Oprogramowanie szyte na miarę tworzy się na specjalne zamówienie, przy uwzględnieniu wszystkich charakterystycznych cech danej firmy oraz potrzeb i oczekiwań klienta.

Czym tak właściwie są programy na zamówienie?
Programy szyte na miarę są po prostu pewnymi rodzajami systemu informatycznego, który stworzony jest po to i w taki sposób, by idealnie wpasować się w wymagania danej firmy. Głównym założeniem twórców programów dedykowanych jest zminimalizowanie czasu, jaki pracownicy przeznaczają na drobne działania, a które może wykonać odpowiednio dobrany system. Bardzo ważnym krokiem jest zaplanowanie oprogramowania szytego na miarę od podstaw. Tylko wtedy spełni ono swoje funkcje w przedsiębiorstwie. Jeśli managerowie chcą, by aplikacja dedykowana działała bez zarzutów, warto zastanowić się nad zleceniem jej wykonania profesjonalnej firmie, która dołoży wszelkich starań by sprostać oczekiwaniom.

Korzyści płynące z korzystania z aplikacji dedykowanych
Każda firma działa podobnie jak maszyny, które potrzebują niezawodnych i idealnie dobranych elementów, by móc sprawnie funkcjonować. Oprogramowanie szyte na miarę jest spoiwem łączącym poszczególne części ze sobą. W głównej mierze chodzi o to, by różne działy przedsiębiorstwa działały sprawnie, a więc chodzi o dobrą komunikację między nimi. Jeśli firma zatrudnia wykwalifikowanych pracowników, sukces w danej branży jest naturalnym elementem, lecz czasami trzeba mu nieco pomóc. Przy pomocy Internetu i nowoczesnych technologii tworzone są oprogramowania komercyjne dla przedsiębiorstw, które znacząco usprawniają komunikację wewnątrz firmy, ale także na zewnątrz. Dzięki nim możliwe jest podniesienie jakości kontaktów z klientami bądź kontrahentami. Jeśli połączy się pracę profesjonalnego zespołu analityków z wymaganiami postawionymi przez klienta, wtedy otrzyma się program szyty na miarę. Wartym podkreślenia jest fakt, że program musi być tworzony nie tylko od podstaw, lecz także z udziałem strony zainteresowanej. Potrzeby pracowników i właściwe podejście do problemu gwarantuje sukces. Przed wdrożeniem aplikacji warto poinstruować zespół w jaki sposób z niej korzystać, gdyż tylko wtedy będzie ona przydatna....czytaj więcej

Badania rynku FMCG

Opinia na temat badań rynku FMCG Fast Moving Consumer Goods jest ang...
Opinia na temat badań rynku FMCG
Fast Moving Consumer Goods jest angielską nazwą produktów codziennego użytku, czyli takich, które zaspokajają podstawowe potrzeby swoich konsumentów. Branża FMCG, bo taki jest jej skrót, charakteryzuje się dużym zapotrzebowaniem na owe dobra, lecz duża liczba klientów powoduje dużą liczbę konkurentów. Atrakcyjny do inwestowania rynek wiąże się z ponoszeniem niskich kosztów produkcji, gdyż produkty spożywcze, tytoniowe, kosmetyki czy alkohol wytwarzane są masowo. Tym samym zapewniony jest popyt na dane artykuły. Jednak by sprawnie funkcjonować w branży FMCG i nie dać się z niej wykluczyć, trzeba zainwestować w dobrą reklamę. Dlatego też wiele firm nie potrafi się przebić z nowym towarem. Mnogość towarów na sklepowych półkach podkreśla, jak bardzo są one potrzebne konsumentom oraz jak chętnie wybierają spośród dostępnych ofert. Badania rynku FMCG zdecydowanie ułatwiają wejście na rynek nowym firmom. Dział sprzedaż albo obsługi klienta powinien chcieć przeprowadzić lub zlecić przeprowadzenie tego typu badania. Pierwszym i zarazem najważniejszym punktem jest poznanie szczegółowej opinii klientów na dany temat. Nie tylko opinia odnośnie zewnętrznego wyglądu produktu jest ważna, ale także koszty jakie klienci będą w stanie ponieść. Jeśli firma już wcześniej wprowadziła na rynek swój produkt, badania marketingowe mogą zweryfikować, co z ich oferty do tej pory się sprawdzało, a co należy zmienić. Również dostarczają danych o produktach, których jak dotąd nie było na rynku, a warto w nie zainwestować oraz jak powinna przebiegać prawidłowa produkcja i dystrybucja.

Czego chcą konsumenci
Jeśli kampania marketingowa zostanie przeprowadzona w prawidłowy sposób, to wzrasta prawdopodobieństwo, że klienci zmienią swoje przyzwyczajenia zakupowe i chętniej będą sięgać po produkty danej marki. Niestety często konsumenci boją się nowości i są lojalni wobec swojej marki, dlatego warto zrobić wszystko by zmienić stare nawyki. Często zdarza się tak, że klienci chcą produkt o niskiej cenie i dobrej jakości, co jest lekkim utrudnieniem, na które musi być przygotowane przedsiębiorstwo.

Co warto przeanalizować
Rozpoczynając badanie, firma zobligowana jest utworzyć mocną konceptualizację, czyli podbudowę do dalszego badania. Warto wtedy zastanowić się co chce się badać, w jaki sposób, do kogo ma być kierowany produkt. Jeśli odpowie się na te i na szereg innych pytań, to ułatwi się znacząco pracę badaczy i ukierunkuje same badania. Analiza rynku konkurencyjnego jest równie ważna co analiza własnej firmy i jej możliwości. Poznając dobrze konkurencję, można wyprzedzić jej ruchy co umocni pozycję w branży FMCG. Warto także przeanalizować dotychczasową strategię działania.

Realizacja badania
Realizacja badania rynku FMCG, by była wiarygodna i rzetelna, powinna być przeprowadzona według odpowiedniej metody badawczej. Nie tylko metody ilościowe można wykorzystywać, lecz także jakościowe, które niejako stają się uzupełnieniem danych statystycznych. Otrzymane wnioski z takiej analizy z pewnością pomogą firmie utrzymać, bądź polepszyć swoją pozycję w branży produktów szybkozbywalnych.

...czytaj więcej

Kalkulator wielkości próby

W badaniu o charakterze częściowym dane odnośnie rozkładu jakiejś...

W badaniu o charakterze częściowym dane odnośnie rozkładu jakiejś cechy statystycznej w populacji uzyskuje się przez wyznaczenie rozkładu tej cechy dla pewnej grupy elementów populacji.

Metoda reprezentacyjna jest najbardziej prawidłową formą badania częściowego, dlatego też cieszy się dużą popularnością w kontekście różnego rodzaju badań statystycznych, w tym w badaniach społeczno-ekonomicznych. Jej istotą jest wnioskowanie o właściwościach i cechach całej populacji za pomocą badań przeprowadzonych na losowo wybranej podgrupie, zwanej próbą. Przy doborze próby istotną rolę grają pewne założenia. Są ona niezbędne, ponieważ wybrana próba powinna stanowić dobrą reprezentację populacji generalnej. Jednym z tych założeń jest założenie o dostatecznej wielkości obranej próby. Za sprawą rachunku prawdopodobieństwa mamy możliwość wyznaczenia minimalnej liczebności próby. W tym celu niezbędne jest podanie parametrów dotyczących otrzymanych wyników badania. Do tych parametrów należą:

 • poziom istotności - jest to największe dopuszczalne prawdopodobieństwo, z jakim popełniony zostanie błąd oszacowania o wskazanej wielkości,
 • maksymalny błąd oszacowania,
 • szacowana wielkość frakcji (jest to odsetek elementów populacji, które odznaczają się jakąś określoną cechą; np. szacowany procent uszkodzonych żarówek w całej partii),
 • w przypadku populacji skończonej należy również podać wielkość populacji generalnej.

 

Dzięki kalkulatorowi wielkości próby można w łatwy sposób wyznaczyć minimalną liczebności próby. kalkulator wielkości próbyKalkulator wielkości próby ma dwa warianty: dla populacji nieskończonej i skończonej.

Z populacją skończoną mamy do czynienia wtedy, kiedy możemy oszacować jej faktyczną liczebność. Populacja nieskończona to taka, w której jest nieskończenie wiele jednostek. W rzeczywistości występuje ona rzadko. Czasem jednak, mimo, że populacja ma skończoną liczbę elementów, wygodniej jest założyć, że jest ona nieskończona. Taką sytuacją jest np. przypadek, w którym nie da się oszacować wielkości populacji, ale mamy pewność co do tego, że jest ona bardzo duża....czytaj więcej

Szybkie metody badawcze: CATI-System

Kiedy należy podjąć ważną decyzję, zwykle najbardziej liczy się...

Kiedy należy podjąć ważną decyzję, zwykle najbardziej liczy się czas. Od szybkości reakcji niejednokrotnie zależy utrzymanie pozycji lidera w dynamicznie zmieniającej się branży. Jednocześnie nieprzemyślane decyzje często okazują się fatalne. Wykonanie badania pozwoli uniknąć pomyłek. Warto zatem zapoznać się z badaniami, a zwłaszcza z szybkimi metodami badawczymi.

Badania CATI, CAWI, CAPI

Najpopularniejszą metodą dającą szybki dostęp do wyników badania jest wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny, łączący pozyskiwanie danych u źródła z natychmiastowym przetwarzaniem przez specjalistyczne oprogramowanie CATI. Dane dostępne są niemal natychmiast po zakończeniu badań telefonicznych. Dostępne autorskie oprogramowanie do badań CATI zwykle daje możliwość eksportowania danych w kilku formatach. Stworzenie formularza ankiety następuje dzięki specjalnym narzędziom, które pomogą uniknąć pomyłek. Należy zaznaczyć, że innymi szybkimi metodami badań są CAWI - ankiety online, charakteryzujące się niskim kosztem, a także CAPI - ankiety realizowane "w terenie", ale ze wspomaganiem komputerowym. Zakup licencji oprogramowania CATI, CAWI, CAPI daje możliwość administracji badaniem i bieżącej kontroli postępów. Zatrudnieni ankieterzy także są stale poddawani monitorowaniu, co pozwala szybko reagować na wychwytywane błędy.

Oprogramowanie wpieracjące badania – jak to działa?

Wystarczy zakupić odpowiednią licencję z szerokiego wachlarza ofertowego. Umożliwia ona korzystanie z panelu administracyjnego badania, przy pomocy którego można założyć konta ankieterskie oraz stworzyć formularz ankiety. W trakcie prowadzenia badania panel administratorski umożliwia wgląd w przebieg badania, na bieżąco prezentując statystyki. oprogramowanie badawcze pozwala także na nadzorowanie pracy ankieterów. Po zakończeniu badania wyniki dostępne są niemal natychmiast i można je eksportować w kilku znanych formatach. Jak wybrać najlepsze oprogramowanie do CATI, CAWI, CAPI? Jest kilka ważnych szczegółów, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze oprogramowania dla badań. Jedną z ważniejszych rzeczy jest wsparcie techniczno-merytoryczne licencjodawcy i kontakt z zapleczem informatycznym. Niezależnie od interaktywnych narzędzi pomocowych wbudowanych zwykle w system, doświadczeni specjaliści mogą okazać się nieocenioną pomocą, dlatego warto wybrać takie oprogramowanie CATI, CAWI, CAPI, którego wydawca gwarantuje nam tego typu usługę dodatkową. Równie istotna jest kompatybilność oprogramowania z przeglądarką internetową oraz oferowane możliwości prezentacji danych. Dobrze jest wybrać system do badań, który daje możliwość eksportowania wyników w kilku znanych nam rozszerzeniach, żeby mieć pewność, że uzyskane dane będą mogły zostać użyte do interesujących nas celów. W kwestii bezpieczeństwa warto zadbać również o to, by oprogramowanie do badań tworzyło automatycznie kopie zapasowe pozyskanych danych i samego formularza.

CATI-System. Nasz wybór.

Wszystkie te cechy posiada nowatorskie oprogramowanie badawcze CATI System, którego licencjodawcą jest od lat obecna na rynku firma badawcza Biostat z Rybnika. Dodatkowo, oferowane klientom oprogramowanie do badań CATI, CAWI, CAPI, zapewnia także moduły: testujący logikę ankiety (do sprawdzania przejść między pytaniami w skomplikowanych, wieloetapowych formularzach) i pozwalający na analizę próby (daje możliwość automatycznego zatrzymania badania, w momencie osiągnięcia próby o zadanych parametrach). Przyjazny interfejs i pełna zgodność z popularnymi przeglądarkami czyni CATI-System dobrą propozycją dla zainteresowanych oprogramowaniem do badań telefonicznych. Wieloletni branżowy staż firmy daje poczucie bezpieczeństwa, a gwarantowana pomoc techniczno-merytoryczna również stanowi duży atut. Naszym faworytem jeśli chodzi o badania metodą Computer Assisted Telephone Interview zostaje zatem CATI-System....czytaj więcej

Badania rynku jako przykład badań statystycznych

Każda mała, średnia i duża firma, niezależnie od tego, w jakiej b...

Każda mała, średnia i duża firma, niezależnie od tego, w jakiej branży działa, powinna co jakiś czas (najlepiej regularnie) zlecać agencjom badawczym specjalizującym się w badaniach rynku przeprowadzanie takich badań. Coraz powszechniejsze staje się przekonanie o tym, że badania rynku mogą stanowić solidną podstawę rozwoju. Wiążę się to z potrzebą aktualizacji danych dotyczących potrzeb klientów, oceny jakości obsługi klientów, jakości produktów, skuteczności kampanii marketingowych, czy potencjale nowych rynków.

Pojemny zakres tematyczny badania rynku

Obszarów tematycznych zawierających się w haśle badania rynku jest imponująco dużo. Dla uporządkowania tego, łatwiej jest zastosować jakiś podział. Podstawowy to podział na: badania rynku, badania marki, badania klienta, badania produktu. Dodatkowo, każdy z tych działów, można podzielić na mniejsze. I tak, w badaniach rynku znajdziemy takie tematy, jak: analizowanie struktury rynku, badanie konkurencji, analizowanie popytu, podaży, cen, określanie nisz na rynku, ocenianie potencjału nowych rynków. Z badaniami marki wiążą się m.in.: przywiązanie do marki, jej rozpoznawalność, ocena jej potencjału, skuteczność kampanii reklamowych, szum medialny. Badania klienta to natomiast takie zagadnienia, jak: ocena wartości klienta, lojalność klientów, potrzeby i oczekiwania konsumentów, preferencje zakupowe, jakość obsługi klienta, określanie grupy docelowej. Badania produktu to np. analizowanie jakości produktu, pozycjonowanie produktu na rynku, analizowanie zwyczajów zakupowych. Sprawa wygląda mniej skomplikowanie w przypadku metod i technik badawczych, jakie dostępne są do wyboru. Warto jednak mieć na uwadze, że nie każdą z metod da się zastosować do każdego z zagadnień przed chwilą wymienionych. Metodologię należy zlecić profesjonalnie zajmującej się tym firmie i jedynie wskazać, jakie metody i jakie zagadnienia są oczekiwane do zbadania, a następnie skontrolować przygotowany przez agencję badawczą projekt badania. Trzeba zwrócić uwagę na takie aspekty, jak połączenie metod jakościowych i ilościowych, dobór próby, długość i poziom skomplikowania ankiet/scenariuszy. Od niedawna na rynku znaleźć można rozwiązania pozwalające wykonywać badania nieprofesjonalistom. Chodzi o systemy do obsługi badań, odpowiedni software badawczy. Ułatwia on znacząco realizację badania, jednak w kwestii metodologii zawsze lepiej skonsultować chociaż projekt z ekspertami z firmy badawczej.

Wykorzystanie wyników

Podstawą jest zebranie rzetelnych, wiarygodnych danych. Dzięki nim można rozwijać firmę w krótkim i dłuższym okresie. Można np. zmodyfikować opakowanie produktu lub skład produktu, unowocześnić strategię marketingową, poprawić jakość obsługi klientów, czy wejść na zupełnie nowy rynek. Cała strategia rozwoju przedsiębiorstwa tylko i wyłącznie zyska dzięki przeprowadzeniu badań rynku....czytaj więcej

Kontakt


facebook

/BioStat.Statystyka

mail


telefon

(+48) 32 42 21 707
(+48) 668 300 664

fax

(+48) 32 44 08 564

adres

Biostat
ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik
strona główna Praca - ankieter przeprowadzanie badania oferta omnibus o nas aktualności kontakt cati-system.pl badania pełne rejestracja statystyczna spis statystyczny sprawozdawczość badania niepełne badania ankietowe badania monogreaficzne badania reprezantacyjne badania szacunkowe oferta