Badania statystyczne

Podejmujemy w sposób kompleksowy problematykę badań statystycznych.

Proces przeprowadzania badania statystycznego

Badanie statystyczne musi spełniać określone warunki, aby w ogóle można było je rozpatrywać w takich kategoriach:
 

 •   musi dotyczyć zbiorowości statystycznej,
 •   musi określać prawidłowości charakteryzujące całą
 • zbiorowość, a prawidłowości te muszą dotyczyć
 • (zmiennych) cech w tej zbiorowości.

 

Ponadto w celu przeprowadzenia badania statystycznego należy ustalić odpowiednie metody badawcze. Ich wybór jest uzależniony od celu przeprowadzania badania, rodzaju danej zbiorowości statystycznej,

czy też środków oraz możliwości, jakimi w czasie badania

się dysponuje. Podział badań statystycznych

wynika przede wszystkim z liczby jednostek

należących do danej zbiorowości,

objętych badaniem.

badania-statystyczne.pl badania-statystyczne.pl

Wyróżniane obecnie rodzaje

przeprowadzanych badań statystycznych, to:

 •   Badania pełne, do których zaliczamy:
 • spis statystyczny, rejestrację statystyczną,
 • sprawozdawczość statystyczną.
 •   Badania niepełne (częściowe), do których zalicza się: badania ankietowe, badania monograficzne, badania reprezentacyjne, badania szacunkowe.

 

W kolejnych artykułach prezentujemy każdy

z tych rodzajów badań statystycznych, staramy się

też określić cele ich przeprowadzania. Poprzez analiza

poszczególnych przypadków pokazujemy bardzo

wyraźnie jak pożyteczną nauką jest statystyka i

 w jaki sposób można ja wykorzystać dla potrzeb biznesu, czy nauki.

Badania pełne

Badania pełne obejmują wszystkie jednostki rozpatrywanej zbiorowości statystycznej. Są realizowane na zasadzie ciągłej, okresowej lub doraźnej. W przypadku, gdy dane zjawisko jest obserwowane systematycznie, mówi się o badaniach ciągłych, a w przypadku, kiedy badanie realizowane jest co jakiś z góry określony czas, mówi się o badaniach okresowych. Ostatnim typem jest badanie doraźmne, czyli badanie statystyczne prowadzone z pewnych szczególnych powodów, które przed podjęciem badania były całkowicie nie do przewidzenia.

Badanie ciągłe jest realizowane systematycznie i bez żadnych przerw. Dobrym przykładem jest tutaj ewidencja zgonów i urodzeń.

Badanie okresowe jest realizowane co pewien ustalony z góry okres czasu. Tego typu badaniem jest np. coroczny spis rolny obejmujący wszystkich rolników.

Badanie doraźne jego realizacja jest podyktowana nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi. To na pzrzykład badanie statystyczne dotyczące liczby zachorowań na grypę w czasie epidemii. Te trzy typy badań statystycznych pełnych stosuje się w zależności od okoliczności.

W badaniach pełnych wyróżnia się także następujące typy, niezależne od okresu stosowania:

 •   spis statystyczny,
 •   rejestracje statystyczną,
 •   sprawozdawczość statystyczną


Więcej informacji znaleźć można na podstronach.

 

Omnibus CATI

realizowane co miesiąc wielotematyczne badanie rynku i opinii

Omnibus CATI to:

Wysoka jakość - badanie realizowane przez odpowiednio wyszkolonych ankieterów za pomocą autorskiego systemu ecrf.biz w profesjonalnym studio CATI.
Reprezentatywność - badanie realizowane na próbie 1000 Polaków, uwzględniającej rzeczywiste zróżnicowanie społeczeństwa ze względu na miejsce zamieszkania, płeć, wiek oraz wykształcenie. Szybkość - wyniki dostępne już po 7 dniach od rozpoczęcia badania Korzystna cena - pojedyncze pytanie już od 400 PLN

Wyniki badania omnibusowego przekazane zostanę do 7 dni od rozpoczęcia badania. Zaprezentowane zostaną w postaci tabelarycznej zawierającej zarówno dane liczbowe jak i procentowe. Zestawienie wyników przedstowienie zostanie ogółem oraz w podziale respondentów ze względu na dane metryczne (miejsce zamieszkania, płeć, wiek, wykształcenie). Za dodatkową opłatą istnieje możliwość zaprezentowania wyników w formie prezentacji PowerPoint zawierającej graficzną interpretację wyników w postaci odpowiednich wykresów.

Badania niepełne

Badania statystyczne niepełne obejmują niektóre jednostki zbiorowości statystycznej. Tego typu badania przeprowadzane są tylko w określonych okolicznościach i powinny spełniać odpowiednie kryteria. Przede wszystkim ogóna zbiorowość statystyczna musi być tak liczna, że badanie pełne nie wchodzi w rachubę, przez wzgląd na zbyt długi okres jego trwania, bądź też zbyt wygórowane koszty jego przeprowadzenia. Badanie niepełne może być także podjęte w sytuacji, kiedy samo badanie ma charakter niszczący (np. kontrola jakości produktów musi być wyrywkowa) lub też w wyniku badania chce się uzyskać jedynie wyniki orientacyjne.

Podział badań statystycznych niepełnych:

Badania niepełne (częściowe), podobnie jak badania pełne, dzieli się ze względu na czas wykonywania badań na:
Badania ciągłe dotyczą zmieniającego się w czasie zjawiska, obserwowanego stale i sukcesywnie (np. ewidencja pracowników),
Badania okresowe odbywają się co jakiś z góry określony - czas (np. kontrole jakości),
Badania doraźne odbywają się tylko w pewnych szczególnych okolicznościach (np. badanie strat z powodu powodzi).

Wyróżnia się następujące typy badań niepełnych:

 •   ankietowe,
 •   monograficzne,
 •   reprezentacyjne,
 •   szacunkowe.


Więcej informacji znaleźć można na podstronach.

 

Aktualności

Oferta

Chcemy Państwu zaoferować usługi konsultingu z zakresu statystyki i analizy danych. Mogą nam Państwo zlecić także zaprojektowanie i zrealizowanie projektu badawczego. Przeprowadzamy badania marketingowe wykorzystując rożnego typu metody badań jakościowych (np. FGI oraz IDI), a także ilościowych (CATI, CAWI, CAPI, internetowe sondaże etc.).

 
W naszym zespole znajdują się eksperci z różnorodnych dziedzin, takich jak:

 •   eCRF;
 •   Oprogramowanie do badań;
 •   Tworzenie baz danych;
 •   Badania marketingowe dla branży medycznej i farmaceutycznej;
 •   Biostatystyka;
 •   Badania naukowe;
 •   Badania marketingowe;
 •   Badania rynku;
 •   Badania opinii;
 •   Badania HR;
 •   Badania społeczne;
 •   Badania rynku pracy;
 •   Ewaluacje.

Rekomendacje

Biostat. More than statistics.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Tel: (+48) 32 42 21 707
Tel. kom.: (+48) 668 300 664
e-mail: biuro@biostat.com.pl

Sondaże Analizy danych