Badania niepełne

Badania ankietowe

Badania ankietowe stosuje się głównie w przypadku, kiedy chce się stosunkowo szybko przebadać dość liczną zbiorowość statystyczną. Polega na wywiadzie tradycyjną metodą PAPI (Paper and Pencil Interview). Stosuje się również ankiety wspomagane komputerowo (CAPI), internetowe (CAWI) i telefoniczne (CATI). Każde z nich może okazać się optymalne, w zależności o tematyki i zasięgu badania.

Podstawy badań ankietowych

Elementem najważniejszym jest przygotowanie ankiety, w której powinny znaleźć się umiejętnie dobrane pytania, wyczerpujące główny cel badania. Kolejnym czynnikiem wpływającym na skuteczność badania jest dobór respondentów. Wykorzystuje się do tego bazy danych, np. telefoniczne, z których wybierane są konkretne jednostki spełniające odpowiednie kryteria (np. miejsce zamieszkania). Tego rodzaju badania mają charakter poufny, co w znacznym stopniu wpływa na prawdziwość udzielanych przez respondentów odpowiedzi (nie są one wiązane z konkretną osobą).

Poprawność budowy ankiety

Ankieta powinna zawierać informacje o przeprowadzającym je podmiocie, celu badania, poufności. Następnym elementem są oczywiście pytania, przy czym pytania dotyczące samego respondenta, tzw. metryczką, najlepiej zadać na samym końcu. Ankieta powinna mieć odpowiednią formę i treść. Pytania nie powinny być długie, ani skomplikowane, zawierające wiele podpunktów. Należy jak najrzadziej używać pytań otwartych i półotwartych. Podstawą jest zaś logika.

Badania monograficzne

Badania monograficzne polegają na wszechstronnym i precyzyjnym opisie jednostki lub kilku jednostek z wybranej zbiorowości statystycznej. Jednostki typowane do tego rodzaju badania powinny być jak najbardziej typowe (chodzi o cechy typowe dla danej zbiorowości statystycznej). W tym rodzaju badań statystycznych niepełnych, nie jest się ograniczonym do liczbowego przedstawiania wyniku badań, bowiem przeprowadzana analiza dostarcza możliwości opisu tekstowego w przypadku każdego poszczególnego przebadanego respondenta. Wartość badania monograficznego jest uzależniona od tego, jak dobrze zostanie dobrana grupa respondentów, ponieważ to na ich podstawie będzie opisywana zbiorowość.

Prawidłowość wyników badań monograficznych

W celu określenia wielkości błędu analizy danych badań częściowych należy zastosować rachunek prawdopodobieństwa, w czasie przenoszenia wyników z losowo wybranej próby respondentów na całą zbiorowość statystyczną. Na podstawie grupy wnioskuje się o całości, trzeba jednak pamiętać, że każda jednostka powinna mieć jednakowe szanse dostania się do grupy reprezentatywnej.

Badania reprezentacyjne

Badania reprezentacyjne należą do częściowych badań statystycznych. Są oparte na próbce populacji wybranej w sposób losowy. W przeciwieństwie do badań monograficznych nie wybiera się respondentów ze względu na typowe cechy, tylko się ich losuje. To metoda gwarantująca, że przebadane zostaną jednostki reprezentujące daną zbiorowość w sposób przypadkowy i uzyskane wyniki bądź zawierać najpełniejszy obraz danej populacji.

Badania szacunkowe

Badania szacunkowe to inaczej szacunki interpolacyjne lub też ekstrapolacyjne. Tego rodzaju rozwiązania są stosowne w przypadku, kiedy nie można, bądź nie da się przeprowadzić badania pełnego. Przeprowadzane w takich sytuacjach postępowanie nosi nazwę szacunku statystycznego. Są to bardzo ciekawe badania statystyczne, które warto wziąć pod uwagę w skomplikowanych przypadkach.

Poprawność wniosków i analizy

Ten rodzaj badania statystycznego niepełnego polega na pozyskaniu wiedzy o danej, trudnej do zbadania zbiorowości na podstawie łatwej do zbadania zbiorowości, która ze zbiorowością pierwszą pozostaje w ścisłym związku. Np. czas przeznaczony na czytanie książek można obliczać według liczby sprzedanych książek, mimo że zakup nie oznacza automatycznie przeczytania.

Interpolacja polega na szacowaniu nieznanych wartości, na podstawie innych, znanych, będących wartościami sąsiednimi.

Ekstrapolacja polega na tym, aby szacować wartości całkowicie wykraczające poza znane wartości.

Biostat. More than statistics.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Tel: (+48) 32 42 21 707
Tel. kom.: (+48) 668 300 664
e-mail: biuro@biostat.com.pl

24h Sondaż Profesjonalne analizy statystyczne