Tag: badania rynku i opinii

Badania rynku medycznego wzmacniają konkurencyjność

 

Rynek medyczny i farmaceutyczny zajmuje jedno z czołowych miejsc wśród najprężniej rozwijających się sektorów gospodarki. Wedle ekspertów, do 2021 roku roczne przychody w tej dziedzinie wzrosną aż o 5-8%. Za kulisami zmian kryje się ogromna walka o konkurencyjność oraz rozpoznawalność wśród potencjalnych klientów.  Koniecznością staje się zrozumienie pacjentów oraz kreowanie dla nich innowacyjnych rozwiązań.  Pomocne w tym zakresie są badania rynku farmaceutycznego

 

Jakie znaczenie mają pharma market research?

Konsumenci mają swoje przyzwyczajenia, ulubione apteki czy leki, po które sięgają w razie nagłego zachorowania. Dobrze przeprowadzone badania dostarczają rzetelnych danych na te tematy, prezentują zarówno dane statystyczne ukazujące przekrój społeczeństwa, jak i insighty konsumenckie będące wynikiem metod jakościowych.

 

Badania dla biznesu medycznego

Rolą badań rynku medycznego jest również  analiza potencjału biznesowego na nowych rynkach, polskich, jak i zagranicznych. Takie projekty są kierowane głównie do koncernów farmaceutycznych, które wprowadzają nowy produkt, ale też do nowopowstających firm, które chcą znaleźć swoją niszę. Badania pharma market research skupiają się na segmentacji rynku, analizie konkurencji i prowadzonej przez nie komunikacji, a także na tak praktycznych aspektach, jak prezentacja produktu na sklepowej półce czy obecność w aptekach lub supermarketach. 

 

Kto zajmuje się badaniami rynku medycznego?

Najbardziej rzetelnych danych na temat całego sektora medycznego dostarczą firmy typu CRO i agencje badawcze wyspecjalizowane w branży farmaceutycznej.  Takie firmy zatrudniają profesjonalistów z takich dziedzin jak: biotechnologia, statystyka, bioinformatyka czy matematyka stosowana, marketing i socjologia. Łączą różne kompetencje, dzięki czemu pharma market research są kompleksowe, szczegółowe oraz przydatne.

 

Badania rynku medycznego i implementacja rozwiązań

Analizy, insighty oraz statystyki to tylko jeden etap. Ogromne znaczenie ma interpretacja zebranych danych, a tym samym wykorzystanie ich do wprowadzenia zmian, tworzenia lepszych produktów, kampanii reklamowych i rozwiązań dla pracowników oraz pacjentów. Na szczęście wiele organizacji CRO i agencji badawczych także tutaj przychodzi z pomocą i zajmuje się identyfikacją oraz konsultingiem, realizując projekty od fazy planowania, do wdrażania.

 

Jednorazowe czy cykliczne badania?

To bardzo ważne pytanie, na które jest jedna odpowiedź. Rynek farmaceutyczny zmienia się w ogromnym tempie, aby za nim nadążyć należy regularnie zlecać badania statystyczne i pharma market research, a także konsultować nowe rozwiązania wraz ze specjalistami CRO.

Socjologia zna swoje znaczenie

Przeprowadzając projekty badawcze, które mają posłużyć jako rzetelne źródło wiedzy na temat danego zagadnienia trzeba przede wszystkim posiadać ekipę ludzi, którzy będą potrafili zastosować posiadane informacje oraz narzędzia. I tak na przykład w dziedzinie badań rynku czy innych gromadzących poddawane obliczeniom statystycznym dane przydadzą się osoby, które posiadają wykształcenie wyższe nakierowane na socjologię. Praca, którą będę wykonywać takie osoby będzie pozwalało na zrozumienie zjawisk zachodzących w obrębie danej społeczności. Pozwoli też zebrać materiał, który objęte zostanie nastepnie analizami statsytycznymi.

 

Dobry socjolog wyróżnia się…

Zdobywanie wiedzy na temat społeczeństwa, w którym się żyje pozwala na efektywne działanie, a przede wszystkim zwiększa świadomość. Kończąc taki kierunek jak socjologia, praca, którą można podjąć koncentruje się wokół zagadnień dotyczących nauki o społeczeństwie. Dobry socjolog powinien odznaczać się:

 • znajomością zagadnień w zakresie analizy danych, statystyki i raportowania;
 • kreatywnością i umiejętnością logicznego myślenia;
 • wiedzą na temat metod analitycznych, statystycznych.

 

Socjologia koncentruje się na…

Socjologia za przedmiot swoich badań wytycza:

 • zbiorowości społeczne;
 • instytucje społeczne;
 • procesy i zjawiska występujące w skali masowej.

W kwestii zborowości społecznych należy zauważyć, iż socjologia zajmuje się grupami, a nie jednostkami. W skład instytucji społecznych wchodzą historyczne ukształtowania społecznych relacji np. kościół, partie. Natomiast skupiając się na zjawiskach o skali masowej ma się na uwadze ruchliwość społeczną, a także przyczyny czy skutki zachodzących zjawisk.

 

Od celu badania zależy metoda badawcza

Uwzględniając potrzebę poszerzania wiedzy na temat społeczeństwa, w którym się żyje i działa mówi się także o tworzeniu odpowiednich metod badawczych, które umożliwiają pozyskiwanie opinii danych grup na badany temat. Do takich metod można zaliczyć np.:

 • wywiady telefoniczne;
 • ankietyzacja np. online;
 • indywidualne wywiady pogłębione;
 • zogniskowane wywiady grupowe.

 

Badając społeczeństwo socjologia (praca w obrębie niej wykonywana) uwzględnia tak motywacje, jak i zachowania ludzi. Ponadto może odnosić się także do konkretnych instytucji oraz ich wpływu na jednostkę. Może również odnosić się do oddziaływania grup jednostek oraz grup na siebie.

 

O tym nie można zapomnieć!

Znając wartość socjologii – pracy, która jest wykonywana w jej ramach można pozyskać wiedzę, która będzie odpowiadała rzeczywistym zjawiskom w społeczeństwie, a przy tym pozwoli na ich obiektywne zrozumienie. Szczególnie ważne jest, aby przeprowadzając badania naukowe skoncentrować się na ich celu oraz pozyskiwać dane, które będą rzetelne.

Badania podnoszące jakość usług medycznych

Zwracając uwagę na właściwe zarządzanie jakością należy w szczególny sposób odnieść się do  ocen odbiorców usług. Jest to ważne także w przypadku usług świadczonych na rynku medycznym. Poprzez przeprowadzone badania opinii pacjentów można zapoznać się z reakcja na prowadzone działania oraz w pozytywny sposób zaplanować kolejne kroki rozwojowe.

 

Ważne to zrozumieć sytuację

W celu przebadania dużych grup można posłużyć się rozmaitymi metodami. Mogą to być między innymi ankiety przeprowadzane telefonicznie, za pomocą Internetu, urządzeń mobilnych czy po prostu mogą to być bezpośrednie wywiady. Do innych metod badawczych wykorzystywanych w badaniach opinii pacjentów można wykorzystać:

 • indywidualne wywiady pogłębione (IDI);
 • zogniskowane wywiady grupowe (FGI).

Każda z tych metod pozwala na wydobycie informacji o innym charakterze. W badaniach zaleca się pozyskiwanie informacji zarazem o charakterze ilościowym, jak i jakościowym.

 

Uwaga na niebezpieczeństwa

Za pomocą fachowych narzędzi można wydobyć z opinii odbiorców usług bardzo wiele informacji. Jednak aby pozyskiwane informacje były przydatne w dalszych działaniach to należy:

 • właściwie określić cel badania;
 • dobrać reprezentatywną grupę badania;
 • właściwe skonstruować narzędzie badawcze;
 • poprawnie interpretować zebrane informacje.

 

Każda z tych czynności jest bardzo ważna i wymaga uważności. Poprawnie określony cel badania jest podstawą każdego efektywnego procesu badawczego.

 

Porozmawiajmy o całości…

Do pozyskiwanych danych nie powinno podchodzić się w sposób powierzchowny, lecz powiązać je w całość. Mając obraz całej badanej sytuacji można:

 • wskazać występujące zależności, korelacje;
 • określić obecne zmienne;
 • przyjrzeć się poszczególnym aspektom z uwzględnieniem całego kontekstu;
 • wskazać, które działania są skuteczne, a które nie.

Im posiadamy większy i szerszy horyzont sytuacji tym więcej możemy o niej powiedzieć. Dlatego tak ważne jest, aby pozyskane informacje w badaniu opinii pacjentów koncentrowały się na różnych zagadnieniach.

 

Pacjenci znają swoje potrzeby i oczekują

Pacjenci przekazując informacje na temat swoich opinii jednocześnie wypowiadają się o swoich potrzebach i motywacjach. Rozumiejąc zachowania odbiorców usług można dostosowywać świadczone usługi do pacjentów, a tym samym zwiększać grono ich odbiorców. Badania opinii pacjentów przyczyniają się do wzrostu jakości usług na rynku medycznym, a tym samym dbają o bezpieczeństwo i zdrowie społeczeństwa.

Proces badawczy nakierowany na wykorzystanie panelu konsumenckiego

Wykorzystując innowacyjne rozwiązania w procesach badawczych można osiągać w względnie krótkim czasie zamierzone cele. I tak dla przykładu panele badawcze pozwalają na dotarcie do określonych grup odbiorców za pośrednictwem Internetu, co pozwala na wyeliminowanie efektu ankietera czy trudności związanych z dotarciem do konkretnych grup osób.

 

System pozwalający tworzyć ankiety

Dzięki upowszechnieniu ankietyzacji online możliwym jest zastosowanie Internetu jako narzędzia, które pozwala na wydobywanie rzetelnych informacji z osób korzystających z paneli. Przy czym istnieje także możliwość wprowadzenia własnych odbiorców badania np. klientów danej usługi. Co więcej oprogramowanie dostępne na plante-ankiety.pl daje szansę na tworzenie własnych ankiet z wykorzystaniem:

 • óżnorodnych skal pomiarowych
 • pytań otwartych i zamkniętych;
 • dowolnej ilości pytań.

 

Panel badawczy usprawnia proces

Samo oprogramowanie panelu ankietowego posiada łatwy w obsłudze model biznesowy, który to ułatwia pracę oraz pozwala wykorzystać funkcjonalność systemu. Z punktu widzenia twórców badania szczególnie ważna może być funkcja związana z możliwością wysyłania powiadomień czy mailingów do potencjalnych odbiorców badania, a także umożliwienie zrealizowania migracji panelistów z już zastosowanych paneli.

 

Rozwiązanie, które dba o jakość

Innowacyjna metoda daje szansę na zgłoszenie zapotrzebowania na dodatkowe funkcje modułów panelu, co ma nie tylko przyczynić się do rozwoju systemu, ale przede wszystkim zwiększyć efektywność podejmowanych procesów. Rozwiązanie takie jak panel badawczy daje szansę na szybkie dotarcie do próby objętej badaniem, a tym samym zrealizowanie procesu badawczego cieszącego się wysoką jakością prowadzonych działań.

Analizy statystyczne w każdej branży

Dedykowane usługi statystyczne

Każda firma i instytucja, niezależnie od tego czy reprezentująca sektor FMCG, świat nauki, czy też medycynę i farmację walczy o najlepszą pozycję wśród konkurencji. Profesjonalne analizy statystyczne umożliwiają wyciągnięcie wniosków, na podstawie których można wdrażać nowe produkty i usługi na rynek, rozwijać innowacyjność nauki, odpowiadać na zapotrzebowanie klientów, a także zyskiwać pozycję lidera w konkretnej branży.
 

Czy prowadzić badania statystyczne samodzielnie?

Samodzielne prowadzenie wysoko zaawanasowanych statystyk, z uwzględnieniem wszystkich możliwych metod analiz, nie jest rzeczą łatwą. Jeśli nie posiada się doświadczenia i odpowiednich narzędzi badawczych do przeprowadzenia tego typu badań, samodzielne analizy statystyczne mogą zniszczyć dotychczasowy dorobek badawczy, ponieważ nie będą wolne od przypadkowych błędów. Brak znajomości narzędzi i posługiwanie się nieodpowiednim oprogramowaniem badawczym sprawia, że prawidłowość i poziom rzetelności analiz maleje.

Cześć etapu badawczego, której celem jest przeprowadzenie ilościowych analiz statystycznych warto powierzyć profesjonalistom. Posługiwanie się wysokiej jakości pakietami statystycznymi, typu R oraz SPSS, a także dobór odpowiedniej metody analizy statystycznej – adekwatnej do celu badawczego wymaga praktyki oraz orientacji w tym temacie. Centrum statystyki BioStat® posiada 15 lat doświadczenia w prowadzeniu badań dla:

 • Branży medyczno-farmaceutycznej, 
 • Instytucji państwowych,
 • Wiodących ośrodków naukowych,
 • Firm FMCG.
   

Samodzielne analizy statystyczne, poza możliwością popełnienia wielu błędów, pochłoną wiele czasu i energii. Badacz może spożytkować ten etap prac na inne istotne działania. Współpracując z profesjonalistami, można ponadto przygotować się do publikacji badań w renomowanych czasopismach obecnych na liście filadelfijskiej. To kolejny atut powierzenia badań agencji badawczej.
 

Liczby i co dalej?

Zakładając, że badacze prowadzący eksploracje statystyczne nie popełnią błędów, warto wziąć pod uwagę, że w badaniach statystycznych otrzymają wyniki liczbowe, z których należy opracować jasny i zrozumiały raport, często z elementami graficznymi. Nie jest to zadaniem łatwym. Dopiero na podstawie klarownego raportu można przygotować wnioski płynące z badań oraz sporządzić publikacje do naukowych czasopism czy też zmienić strategię działań firmy. Ten etap jest także opracowywany przez specjalistów z BioStat®. Warto powierzyć analizy statystyczne ekspertom, aby móc odnieść sukces, niezależnie od reprezentowanej branży.

 

 

Wiele możliwości przeprowadzania badań ankietowych

 

Badania ankietowe są często stosowane przez przedsiębiorców, naukowców, a także studentów w celu zdobycia informacji. Badania ankietowe mogą być przeprowadzane na wiele sposobów – między innymi poprzez wywiad bezpośredni, ankietę papierową, wywiad telefoniczny, czy ankietę internetową.

 

Metody badawcze badań ankietowych

Mnogość metod badawczych pozwala na wybranie najbardziej korzystnej jednocześnie finansowo i metodologicznie metody badania. Istnieje również możliwość łączenia metod w szczególnych przypadkach w celu osiągnięcia jak najlepszych i najbardziej miarodajnych wyników. Warto, więc zapoznać się z cechami poszczególnych metod badawczych, z których możemy skorzystać:

 • Wywiady bezpośrednie - polegają na tym, że badacz podchodzi do respondentów osobiście, albo na ulicy, albo dzwoniąc do domu. Następnie badacz zadaje respondentowi serię pytań i odnotowuje jego odpowiedzi. Wywiad bezpośredni jest bardziej kosztowną i czasochłonną metodą, niż ankieta internetowa. Atutem jest fakt, że respondent ma bezpośredni kontakt z osobą przeprowadzającą badanie i w razie wątpliwości może zadać nurtujące pytania.
 • Wywiady telefoniczne - podobnie jak wywiady bezpośrednie, pozwalają na dwustronną interakcję między badaczem, a respondentem. Badania telefoniczne są szybsze i tańsze, niż wywiady bezpośrednie. Choć w rezultacie odsetek odpowiedzi jest wyższy, niż w przypadku badań korespondencyjnych to w przypadku badań telefonicznych często odnotowuje się wyższy odsetek odmów, niż w przypadku wywiadów bezpośrednich, ponieważ ludziom jest łatwiej odmawiać udziału w badaniu telefonicznym ze względu na brak bezpośredniego kontaktu.
 • Badania internetowe – są najtańszą opcją przeprowadzania badań ankietowych ze względu na szybki kontakt z respondentami. Osoby chcące przeprowadzić badanie internetowe mogą skorzystać z różnych narzędzi służących do przeprowadzania ankiet online, takich jak SurvGo™. Koszt stworzenia takiego badania jest niewielki, a dostępne funkcje w narzędziu SurvGo™ pozwolą zastosować wiele możliwości w kwestionariuszu, jak logikę badania, czy różne formy pytań. W ankietach online respondent nie ma bezpośredniego kontaktu z osobą przeprowadzającą ankietę. Badanie internetowe można udostępnić dużej grupie osób jednym kliknięciem za pomocą maila, bądź mediów społecznościowych.

 

Gromadzenie i analiza danych

Za pomocą każdej metody badawczej możemy zgromadzić dane potrzebne do badania rynku, które trzeba dobrze zinterpretować. Przed interpretacją i wyciągnięciem wniosków z informacji otrzymanych w badaniach ankietowych należy dokładnie posegregować i uporządkować zgromadzone dane w celu dalszej analizy.

Celem wszystkich analiz jest podsumowanie danych tak, aby były one łatwe do zrozumienia i dawały odpowiedzi na postawione pytania. Badacze muszą przygotować się do spędzenia znacznej ilości czasu na etapie analizy danych w ankiecie. W przypadku gdy analiza jest przeprowadzana w szybkim tempie to często pomija się ważne aspekty, a czasami przeprowadza się błędne analizy, co prowadzi zarówno do niedokładnych wyników, jak i mylących wniosków. W celu uniknięcia błędów warto skorzystać z usług firm, które specjalizują się w analizie statystycznej. Przykładem takiego przedsiębiorstwa jest Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®, gdyż osoby w nim zatrudnione posiadają wieloletnie doświadczenie. Korzystając z ich usług możemy być pewni, że analiza zebranych przez nas danych będzie prawidłowa, a także ułatwi wyciąganie wniosków do dalszej pracy. Metoda analizy danych będzie zależała od projektu badania i powinna zostać dokładnie rozważona na etapie planowania badania ankietowego.

 

Badania ankietowe można przeprowadzić na wiele sposób wykorzystując dla siebie najbardziej odpowiednią metodę. Część z metod wymaga większych nakładów finansowych, a część więcej czasu, który trzeba poświęcić w trakcie przeprowadzania badania ankietowego. Zebrane informacje w badaniach  warto dobrze przeanalizować, aby móc wyciągnąć odpowiednie wnioski do dalszych działań i prawidłowego funkcjonowania firmy.

Dlaczego ankiety online są najszybszą metodą badawczą?

Ankiety online są najczęściej stosowaną metodą badawczą, gdyż mają wiele zalet. Co więcej, jest to metoda, która pozwala uzyskać informację zwrotną już w ciągu kilku godzin. Często podczas podejmowania decyzji nie ma nic cenniejszego, niż czas, który okazuje się kluczowy. Dlaczego, więc za pomocą ankiet online można zbierać informacje tak szybko?

 

Możliwość wypełnienia badania przez wiele osób równocześnie

Udostępniając ankietę internetową wysyłamy ją wszystkim potencjalnym respondentom za pomocą jednego kliknięcia równocześnie. Pozwala to na zbieranie informacji od osób wypełniających badanie online w tym samym czasie, co zdecydowania skraca czas oczekiwania na informacje zwrotnie. Osoby przeprowadzające ankiety online nie muszą przemieszczać się, aby przeprowadzić badanie wśród grupy docelowej – wszystko odbywa się w Internecie. Większość innych metod badawczych, jak metoda badawcza PAPI, CAPI, czy CATI wymaga bezpośredniego, bądź telefonicznego kontaktu z respondentem, co zdecydowanie wpływa na czas zbierania informacji. Ankiety online są najszybsze, gdyż badanie zostaje udostępnione wszystkim osobom jednocześnie i mogą wypełniać je w tym samym czasie. Badania internetowe nie wymagają bezpośredniego kontaktu osoby przeprowadzającej ankietę z respondentem.

 

Dostęp do narzędzi

Badania online można przeprowadzić samodzielnie, bądź korzystając z dostępnych narzędzi online, jak program SurvGo™. Korzystając z takiego narzędzia do przeprowadzania badań internetowych można zaoszczędzić sporo czasu podczas przygotowywania kwestionariusza, jak i po przeprowadzonej ankiecie, czyli w trakcie wyciągania wniosków do dalszych działań. Korzystając z tego programu możemy skorzystać z wielu dostępnych szablonów, bądź stworzyć swój własny w aplikacji. Z pewnością skraca to czas przygotowania ankiety online, gdyż tworzenie szablonów na własną rękę jest zdecydowanie bardziej pracochłonnym zadaniem. Co więcej, gdy mamy stworzony już szablon możemy zastosować różne rodzaje pytań, jak pytania otwarte, bądź zamknięte z jednokrotną i wielokrotną odpowiedzią, macierzowe, w skali, z sumą punktów do przydzielenia, czy z plikiem multimedialnym. Dzięki tak wielu dostępnym formom pytań osoba przeprowadzająca badanie nie musi samodzielnie tworzyć pytań, lecz wystarczy,  że wpisze odpowiednią frazę w pole tekstowe.

 

Łatwa i szybka analiza danych

Niepodważalnym czynnikiem wpływającym na to, że ankiety online są najszybszą metodą badawczą jest fakt, że wszystkie zebrane informacje znajdują się w jednej bazie danych. Osoby realizujące badanie nie muszą kopiować, czy przepisywać odpowiedzi respondentów do baz danych, gdyż one trafiają tam automatycznie. Dzięki temu możemy być pewni, że wysyłane dane są rzetelne, ponieważ nikt nie pomylił się w ich przepisywaniu, bądź kopiowaniu. Co więcej, jeśli osoba przeprowadzająca ankietę internetową skorzysta z narzędzi do przeprowadzania badań online, jak właśnie SurvGo™ to ma możliwość wygenerowania tabeli i wykresów, obrazujących zebrane informacje. Nie musi tworzyć samodzielnie wykresów, czy grafów, które są niejednokrotnie skomplikowane, lecz za pomocą jednego kliknięcia może wygenerować potrzebne mu diagramy.

Nic dziwnego, że ankiety online umożliwiają zebranie informacji w szybki sposób, ponieważ dzięki łatwemu rozpowszechnianiu ankiety, wielu możliwościom przeprowadzania ich i szybkiej analizie osoba przeprowadzająca badanie online może zaoszczędzić dużo czasu. Chcąc przeprowadzić ankietę warto zastanowić się nad tą metodą badawczą.

Jakie informacje mogą zdobyć właściciele firm dzięki ankietom?

Często wiele przedsiębiorców nie jest w stanie sobie wyobrazić, jak wiele informacji mogą uzyskać dzięki przeprowadzaniu ankiet. Warto jednak, aby zrozumieli, że ankiety są jednym z najlepszych narzędzi do kontaktowania się z klientami i usprawniania własnych działań. Czego, więc mogą dowiedzieć się przedsiębiorcy oraz jakie informacje zebrać?

 

Pozyskiwanie informacji zwrotnych na temat Twoich produktów

Twój branding, marketing i produkty - wszystko to ma znaczenie. Więc jak i po co przeprowadzać ankietę? Klienci, którzy już coś od Ciebie kupili, są najlepszymi osobami, do których możesz się zwrócić, gdy próbujesz zebrać informacje zwrotne na temat swoich produktów i usług. Pomogą Ci oni zrozumieć jakość Twoich produktów, sposób w jaki spełniają one oczekiwania Twoich klientów, a także potencjalne cechy, które można dodać lub unowocześnić, aby produkt lub usługa dostarczały więcej satysfakcji i wyników.

 

Analiza doświadczeń klienta

Po co przeprowadzać ankiety dotyczące doświadczeń klientów? Aby wzmocnić więzi między Tobą, a Twoimi klientami, absolutnie musisz działać. Klienci to widzą i zawsze będą doceniać marki, które dbają o ich potrzeby i problemy. Wykorzystaj ankietę satysfakcji klienta, która pozwala mu ocenić swoje doświadczenia z Twoim produktem, czy też usługą. Jeśli jesteś skłonny słuchać swoich klientów i wykorzystywać ich krytykę, Twoja firma wzrośnie w wartość i siłę szybciej, niż myślisz.

 

Segmentacja odbiorców jest prosta i skuteczna

Marki będą komunikować swoje najgłębsze sekrety i najbardziej wartościowe treści poprzez komunikację mailową. Jednak, aby skutecznie komunikować się za pomocą emaili, musisz spersonalizować doświadczenie klienta poprzez dostarczanie mu spersonalizowanych emaili. Osiągasz to poprzez oznaczanie charakteru, zachowań, działań i zainteresowań Twoich subskrybentów, którzy wkrótce staną się Twoimi najbardziej lojalnymi klientami. Dlatego właśnie przeprowadzenie ankiety wśród swoich subskrybentów i danie im konkretnych opcji, które pozwolą im wyrazić swoje preferencje, pomoże Ci podzielić dużą grupę odbiorców na mniejsze, łatwiejsze do targetowania grupy. Kiedy już to zrobisz, będziesz mógł spersonalizować swoją sekwencję e-maili i zoptymalizować konwersje.

 

Rozwijanie skutecznej komunikacji między marką, a klientem

Aby zbudować silne, długotrwałe relacje z klientami, musisz rozwinąć skuteczną komunikację między marką, a klientem, co oznacza, że musisz być w stanie komunikować się łatwo, kiedy tylko Ty lub Twoi klienci mają taką potrzebę. Email, kanały social media, telefon to wszystko są świetne sposoby na utrzymanie dobrej komunikacji z potencjalnymi i klientami. Jednak dla Twoich klientów najważniejsze jest to, że zależy Ci na zaangażowaniu. Twórz angażujące ankiety, które mają otwarte zakończenia, co oznacza, że Twój klient otrzyma bezpośrednią wiadomość od Ciebie lub jednego z Twoich pracowników, która bezpośrednio odniesie się do jego unikalnych problemów i pragnień.

Zrozumienie, pielęgnowanie i zarabianie klientów jest sztuką. Tworzenie więzi wymaga czasu, komunikacji i zaufania. Zrób wszystko, aby zaoferować swoim klientom najlepsze doświadczenie, jakie kiedykolwiek mieli, a zapamiętają je na długo. Bądź wyjątkowy, oryginalny i niepowtarzalny, pokaż im, że Ci zależy. Nie oglądaj się za siebie i nigdy nie bój się pytać. Badaj, odpowiadaj, wykorzystuj dane, optymalizuj, a w końcu zwiększaj skalę działań.

Email z zaproszeniem do ankiety online - wskazówki jak zwiększyć liczbę odpowiedzi zwrotnych

Jedną z największych korzyści płynących z wysłania zaproszenia do wzięcia udziału w ankiecie jest zasięg. Dzięki wysłaniu wiadomości email bardzo prawdopodobne jest, że Twoi respondenci przeczytają Twoją wiadomości. Jednak średni wskaźnik odpowiedzi na ankiety wysyłane przez email jest bardzo niski, a każdy przedsiębiorca powinien chcieć to zmienić.

 

Przygotuj angażujący temat emaila

Jeśli planujesz zaprosić swoich respondentów za pośrednictwem poczty elektronicznej, upewnij się, że Twój temat przykuje ich uwagę. Postaraj się wymyślić krótki, opisowy tekst, który da czytelnikowi dobry powód do otwarcia wiadomości. Zawsze upewnij się, że jest jasne, kto jest nadawcą poprzez wspomnienie o nazwie swojej marki i zwróć się do czytelnika osobiście. Zaawansowane oprogramowanie do ankiet, jak SurvGo™ pozwala na wysyłanie zaproszeń zawierających zmienne, które pozwolą Ci spersonalizować wiadomość. Jeśli oferujesz jakąś zachętę dla swoich respondentów, wspomnij o tym w temacie wiadomości.

 

Zaproszenie do wypełnienia ankiety na najwyższym poziomie

Twoje zaproszenie do ankiety online musi być na najwyższym poziomie. Atrakcyjny wygląd przekazuje wiarygodność i profesjonalizm, zachęcając Twoich respondentów do kliknięcia w ankietę. Dobrym pomysłem może być wypróbowanie kilku wzorów, aby określić, który z nich jest najlepszy. Upewnij się też, że Twój email jest w pełni responsywny - to samo dotyczy także ankiety. Liczba użytkowników mobilnych wzrosła w ciągu ostatnich lat i będzie rosła jeszcze przez długi czas.

 

Wyjaśnij cel ankiety w zaproszeniu do emaila

Respondenci są bardziej skłonni do wypełnienia ankiety, jeśli znają jej cel. Poinformuj swoich odbiorców, w jaki sposób zostaną wykorzystane wyniki ankiety online - na przykład w celu zapewnienia lepszej obsługi w przyszłości lub poprawy jakości produktów - i zagwarantuj, że dane nie zostaną wykorzystane poza Twoją firmą.

 

Podaj termin zakończenia ankiety

Termin realizacji stworzy pilną potrzebę "Weź ankietę teraz!". Respondenci, którzy nie mają czasu, mogą zdecydować się na "Wypełnij ankietę później". Cokolwiek zrobisz, podaj konkretną datę, aby zniechęcić potencjalnych respondentów do odłożenia wypełnienia ankiety na później, gdyż czas jest ograniczony.

 

Poinformuj swoich rozmówców, ile czasu zajmie ankieta

Nie mów, że Twoja ankieta jest "krótka". Zamiast tego, bądź precyzyjny: "Ta ankieta zajmuje tylko 5 minut Twojego czasu" jest o wiele bardziej przekonujące i pozwala respondentom zaplanować swój czas. Pamiętaj, aby ankieta nie była zbyt długa - wszystko, co trwa ponad 20 minut, jest zbyt długie. Długa ankieta sprawia, iż respondenci nie są skoncentrowani przez cały czas trwania badania internetowego. Negatywnie wpływa to na jakość zbieranych danych, co uniemożliwia osobie przeprowadzającej ankietę online na wyciągnięcie odpowiednich wniosków i podjęcie słusznych decyzji.

Wszystkie wymienione informacje powinny znaleźć się w treści maila wysłanego do potencjalnych respondentów. Dzięki temu będą mogli podjąć decyzję, czy mają czas oraz chęci do wypełnienia wysłanej ankiety online. Pozytywnie wpłynie to na liczbę uzyskanych odpowiedzi zwrotnych oraz na podejmowane działania w przyszłości.

Badania marketingowe i miejsca, gdzie można je wykorzystać

W dzisiejszych czasach, gdy konkurencja jest ogromna, badania marketingowe stają się nieodzownym elementem w prowadzeniu skutecznego biznesu. Badania marketingowe są istotnym narzędziem dla każdej firmy, która chce poznać preferencje i potrzeby swoich klientów oraz zrozumieć zachowania rynkowe.

 

Gdzie można wykorzystać badania marketingowe?

Badania marketingowe mogą być wykorzystywane w różnych miejscach i sytuacjach. Przykładowe zastosowania badań marketingowych to:

 • Planowanie działań marketingowych. Badania pomagają w określeniu grupy docelowej, potrzeb klientów, preferencji i opinii na temat produktów lub usług,
 • Analiza rynku pozwala na zrozumienie tendencji i zmian na rynku oraz konkurencji.
 • Badanie satysfakcji klientów służy do oceny jakości obsługi i zadowolenia klientów z produktów lub usług.
 • Testowanie nowych produktów lub usług. Takie badania umożliwiają sprawdzenie zainteresowania klientów i ocenę potencjalnych zysków.
 • Analiza efektywności kampanii marketingowych pozwala na ocenę skuteczności kampanii reklamowych i ich wpływu na wizerunek firmy,
 • Badanie opinii publicznej pomaga w zrozumieniu opinii społeczeństwa na temat różnych kwestii, takich jak np. polityka czy problemy społeczne,
 • Monitorowanie wizerunku firmy. Badania służą do śledzenia wizerunku firmy i reagowania na zmiany w jego postrzeganiu,
 • Badanie trendów i stylu życia umożliwia zrozumienie trendów i zmian w stylu życia, co pozwala firmom na dostosowywanie swojej oferty do potrzeb klientów.

 

Badania marketingowe i ich główne cele do zrealizowania

Badania marketingowe mogą być wykorzystane w wielu celach, wszystko zależy od potrzeb firmy i budżetu, jakim operuje. Na szczęście wiele firm jest na tyle elastyczne, że potrafią dopasować badanie marketingowe dla każdej firmy z mniejszym i większym budżetem. Taką elastycznością charakteryzuje się Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®. Wyróżniamy m.in. takie cele badań:

 • Poznanie preferencji i zachowań klientów w celu lepszego dopasowania oferty firmy do ich potrzeb.
 • Ocena skuteczności działań marketingowych i reklamowych.
 • Monitorowanie trendów rynkowych i konkurencji.
 • Odkrycie nowych potencjalnych rynków i segmentów klientów.
 • Ulepszanie produktów i usług firmy.
 • Planowanie strategii marketingowych i biznesowych na przyszłość.

 

Co można zyskać?

Jak już wiemy, badania marketingowe to proces zbierania i analizowania informacji o rynku i konsumentach w celu podejmowania bardziej świadomych decyzji biznesowych. Mogą być one wykorzystane do zrozumienia potrzeb i zachowań konsumentów, identyfikacji trendów na rynku oraz oceny skuteczności działań marketingowych. Metody badawcze w badaniach marketingowych są zróżnicowane i zależą od celów i potrzeb firmy. Badania marketingowe mogą przyczynić się do poprawy wizerunku firmy, zwiększenia sprzedaży, wprowadzenia nowych produktów, czy usług oraz dostosowania oferty do zmieniających się potrzeb rynku.

Jak zmierzyć poziom satysfakcji i zaangażowania pracowników?

Satysfakcja i zaangażowanie pracowników mają kluczowe znaczenie dla sukcesu każdej organizacji. Zadowoleni i zaangażowani pracownicy są bardziej produktywni, bardziej lojalni wobec firmy i skłonni do wkładania dodatkowych wysiłków. Jednak, aby móc zarządzać tymi aspektami, konieczny jest ich pomiar. 

 

Ankietowanie pracowników

Jednym z najpopularniejszych sposobów na pomiar satysfakcji i zaangażowania pracowników jest przeprowadzenie ankiet. Ankietowe badania mogą dostarczyć cennych informacji na temat percepcji pracowników na temat pracy, atmosfery w miejscu pracy, komunikacji, rozwoju zawodowego i innych istotnych czynników. Pytania w ankiecie powinny być starannie opracowane, aby mierzyć kluczowe aspekty satysfakcji i zaangażowania, takie jak satysfakcja z pracy, motywacja, relacje z przełożonymi i współpracownikami, możliwości rozwoju, wynagrodzenie itp.

 

Projektowanie ankiety

Aby ankietowe badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników było skuteczne, konieczne jest staranne zaplanowanie i zaprojektowanie ankiety. Warto jeszcze przed rozpoczęciem badania jasno określić cele badania i sprecyzować, jakie informacje chcesz uzyskać, jakie aspekty pracy chcesz zbadać i jakie wyniki chcesz osiągnąć.

 

Wybór odpowiednich pytań

Skonstruuj pytania, które są jasne, zwięzłe i odpowiednio związane z tematem badania. 

 

Utrzymywanie anonimowości

Zapewnij pracownikom, że ich odpowiedzi będą anonimowe i poufne, aby zachęcić do szczerej opinii.

 

Rozpowszechnienie ankiety

Aby uzyskać reprezentatywne wyniki, ważne jest, aby ankietę dotarła do jak największej liczby pracowników. Wykorzystaj różne kanały komunikacji w organizacji, takie jak ankiety online, kioski ankietowe czy klasyczna ankietyzacja papierowa. Zachęcaj również do udziału, podkreślając wagę ich opinii i wpływu na poprawę warunków pracy.

 

Analiza i interpretacja wyników

Po zakończeniu badania, przystąp do analizy zebranych danych. Skorzystaj z różnych narzędzi i technik statystycznych, aby zidentyfikować trendy, wzorce i kluczowe obszary do poprawy. Przeanalizuj wyniki w kontekście celów organizacji i porównaj je z danymi historycznymi lub benchmarkami branżowymi. Następnie podziel się wynikami z zespołem i zidentyfikuj konkretne działania, które można podjąć w celu poprawy satysfakcji i zaangażowania pracowników.

 

Ankiety są potężnym narzędziem w badaniu satysfakcji i zaangażowania pracowników. Poprzez staranne projektowanie, rozpowszechnianie i analizę ankiet, organizacje mogą uzyskać cenne informacje na temat percepcji pracowników i zidentyfikować obszary do poprawy. Badania te stanowią podstawę dla podejmowania działań mających na celu zwiększenie satysfakcji i zaangażowania pracowników, co przyczynia się do sukcesu organizacji jako całości.

 

Analiza desk research - Kluczowe narzędzie w badaniu rynku i zbieraniu informacji

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, wiedza i informacje są niezwykle cenne. Przedsiębiorcy, jak i badacze muszą posiadać odpowiednie narzędzia i metody, aby zebrać, analizować i interpretować dane, które są niezbędne do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych. Jedną z najważniejszych technik stosowanych w tym celu jest analiza danych zastanych - desk research

 

Czym jest analiza desk research?

 

Analiza desk research, znana również jako analiza danych zastanych, odnosi się do procesu badania i analizy informacji, które są dostępne publicznie lub zgromadzone wewnątrz organizacji. Obejmuje ona przeszukiwanie różnych źródeł, takich jak raporty branżowe, artykuły naukowe, statystyki, publikacje prasowe, raporty finansowe, strony internetowe i wiele innych. Głównym celem analizy desk research jest zdobycie wiedzy i informacji, które mogą pomóc w zrozumieniu rynku, konkurencji, zachowań klientów oraz trendów i innowacji w danej dziedzinie.

 

Jakie są kluczowe korzyści analizy desk research?

 

 • Pozyskanie istotnych informacji: Analiza desk research umożliwia dostęp do szerokiej gamy informacji, które są dostępne publicznie. Daje to badaczom i przedsiębiorcom możliwość zdobycia wiedzy na temat rynku, trendów, konkurencji, analizy SWOT, statystyk demograficznych i wielu innych danych, które są niezbędne do podejmowania strategicznych decyzji.
 • Oszczędność czasu i zasobów: Przeprowadzanie własnych badań i zbieranie danych pierwotnych może być czasochłonne i kosztowne. Analiza desk research pozwala zaoszczędzić czas i zasoby, wykorzystując istniejące już źródła informacji. Wielu dostawców danych oferuje również gotowe raporty i analizy, które mogą być wykorzystane do opracowania strategii biznesowych.
 • Zrozumienie rynku i konkurencji: Analiza desk research dostarcza wglądu w obecne trendy, wzorce zachowań klientów, preferencje i strategie konkurencji. To pozwala przedsiębiorcom i badaczom na dokładniejsze zrozumienie otoczenia rynkowego i wykorzystanie tych informacji do rozwoju i doskonalenia swoich produktów i usług.
 • Wsparcie procesu podejmowania decyzji: Analiza desk research dostarcza solidnej podstawy informacyjnej do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych. Dobrej jakości informacje i analizy mogą pomóc w ocenie wykonalności nowych projektów, ocenie ryzyka inwestycyjnego, identyfikacji nowych możliwości rynkowych i podejmowaniu strategicznych decyzji.

 

Jak wygląda proces analizy desk research?

 

 1. Definiowanie celów badania: Pierwszym krokiem jest jasne określenie celów badania.To pomoże skoncentrować analizę na konkretnych aspektach rynku lub problemach do rozwiązania.
 2. Wybór odpowiednich źródeł danych: Następnie należy zidentyfikować odpowiednie źródła danych, które zapewnią potrzebne informacje. Mogą to być raporty rynkowe, publikacje branżowe, bazy danych, artykuły naukowe, statystyki itp. Ważne jest, aby wybierać wiarygodne źródła i sprawdzić, czy są aktualne.
 3. Zbieranie danych: W tym etapie zbiera się dane z wybranych źródeł. Może to obejmować czytanie raportów, analizowanie statystyk, badanie stron internetowych itp. Ważne jest, aby dokumentować źródła danych i zachować odpowiednią strukturę zbieranych informacji.
 4. Organizacja i porządkowanie danych: Po zebraniu danych należy je zorganizować i uporządkować. Można tworzyć tabele, wykresy, diagramy i inne narzędzia wizualizacji, które pomogą w łatwiejszej analizie i interpretacji danych.
 5. Analiza danych: Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie analizy danych. Może to obejmować identyfikację trendów, porównanie danych, wyodrębnianie istotnych informacji itp. Celem analizy danych jest uzyskanie wglądu w badane zagadnienia i odpowiedzi na pytania badawcze.
 6. Interpretacja wyników: Po przeprowadzeniu analizy danych należy dokonać interpretacji wyników. Warto zwrócić uwagę na ważne zależności, tendencje, istotne odkrycia oraz przyszłe możliwości i zagrożenia dla badanego rynku lub problemu.
 7. Przygotowanie raportu: Ostatecznym krokiem jest przygotowanie raportu zawierającego wyniki analizy desk Research. Raport powinien zawierać podsumowanie celów badania, metodologii, zebranych danych, wyników analizy, wnioski, rekomendacje i ewentualne dalsze kroki do podjęcia.

 

Analiza desk research odgrywa kluczową rolę w procesie badania rynku i zbierania informacji. Dostarcza ona cenne dane i wiedzę, które są niezbędne dla przedsiębiorców i badaczy, aby podejmować dobrze poinformowane decyzje biznesowe. Dzięki wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji, analiza desk research umożliwia zgłębienie wiedzy na temat rynku, konkurencji i trendów, co może przyczynić się do sukcesu organizacji na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

Wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych - analiza rynku

Podejmowanie decyzji biznesowych to kluczowy element funkcjonowania każdej firmy. W dzisiejszym dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym, podejmowanie trafnych decyzji ma ogromne znaczenie dla sukcesu i dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Jednym ze sposobów poprawy skuteczności podejmowania decyzji biznesowych jest przeprowadzenie dokładnej analizy rynku, która dostarczy niezbędnych informacji i wsparcia w podejmowaniu strategicznych decyzji.

 

Na czym polega analiza rynku?

Analiza rynku to proces zbierania, analizowania i interpretowania danych dotyczących konkurencji, klientów, trendów rynkowych i innych czynników, które mogą mieć wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Jej celem jest zrozumienie otoczenia biznesowego, identyfikacja możliwości i zagrożeń oraz ocena konkurencyjności firmy na rynku. Istnieje wiele dostępnych narzędzi badawczych, które mogą być wykorzystane w procesie analizy rynku. Jednym z nich jest analiza danych zastanych.

 

Dlaczego analiza rynku jest dziś tak ważna?

Jednym z głównych powodów, dla których analiza rynku jest tak istotna, jest konieczność dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych. Rynek jest dynamiczny i podlega ciągłym zmianom, a przedsiębiorstwa, które nie dostosowują się do tych zmian, ryzykują utratę konkurencyjności. Analiza rynku pozwala przedsiębiorcom na śledzenie trendów i zmian na rynku, identyfikację nowych możliwości biznesowych oraz wyprzedzenie konkurencji. Współczesne narzędzia i technologie dostarczają bogatej i szczegółowej wiedzy na temat rynku. Można również skorzystać z usług naszych ekspertów. Mamy bowiem wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu analiz rynkowych.

 

Jak przeprowadza się analizę konkurencji?

Analiza rynku obejmuje kilka kluczowych obszarów, które powinny być uwzględnione w procesie podejmowania decyzji biznesowych. Pierwszym z nich jest analiza konkurencji. Badanie działań konkurencji pozwala zidentyfikować mocne i słabe strony konkurentów oraz ich strategie marketingowe, produkty i usługi, ceny, a także ich pozycję na rynku. Wiedza na temat konkurencji umożliwia przedsiębiorstwu opracowanie skutecznych strategii marketingowych i konkurencyjnych, które pomogą zdobyć przewagę na rynku.

 

Jak analizować płaszczyznę konsumencką?

Kolejnym ważnym obszarem analizy rynku jest poznanie preferencji i potrzeb klientów. Badania rynkowe, ankiety, wywiady z klientami i analiza danych dotyczących zachowań konsumentów pozwalają lepiej zrozumieć grupy docelowe, ich preferencje, nawyki zakupowe oraz oczekiwania wobec produktów i usług. Wiedza ta pozwala na dostosowanie oferty przedsiębiorstwa do potrzeb klientów i tworzenie wartościowych rozwiązań, które będą cieszyć się popytem na rynku.

 

Dlaczego warto przeprowadzić analizę rynku?

Rzetelnie przeprowadzona analiza rynku umożliwia poznanie jego specyfiki, w tym kompleksowej i obiektywnej wiedzy o ogólnej sytuacji na danym rynku lub o wybranych aspektach jego działania. Analiza rynku sprzyja podejmowaniu decyzji w sposób świadomy i pozwala minimalizować ryzyko biznesowych błędów. To zaś przekłada się na szansę kreowania istotnych przewag konkurencyjnych i umocnienie rynkowej pozycji firmy:

 • Szybszy wzrost poziomu zysków firmy
 • Większa szansa trafnej identyfikacji potrzeb konsumentów 
 • Umocnienie rynkowej pozycji marki
 • Racjonalizacja działań marketingowych
 • Optymalizacja kosztów
 • Minimalizacja ryzyka błędnych decyzji biznesowych i strat z tego tytułu
 • Polepszenie warunków do dynamicznego rozwoju firmy
 • Szansa rozpoznania atrakcyjnych nisz rynkowych
 • Rozpoznanie potencjalnej przewagi konkurencyjnej

 

Wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych oparte na analizie rynku ma ogromne znaczenie dla sukcesu firmy. Pozwala ono na podejmowanie bardziej trafnych i przemyślanych decyzji, minimalizowanie ryzyka i zwiększanie konkurencyjności. Firmy, które aktywnie angażują się w analizę rynku, posiadają lepszą wiedzę na temat swojego otoczenia biznesowego i są lepiej przygotowane do zmieniających się warunków rynkowych.

Badania rynku jako przykład badań statystycznych

Każda mała, średnia i duża firma, niezależnie od tego, w jakiej branży działa, powinna co jakiś czas (najlepiej regularnie) zlecać agencjom badawczym specjalizującym się w badaniach rynku przeprowadzanie takich badań. Coraz powszechniejsze staje się przekonanie o tym, że badania rynku mogą stanowić solidną podstawę rozwoju. Wiążę się to z potrzebą aktualizacji danych dotyczących potrzeb klientów, oceny jakości obsługi klientów, jakości produktów, skuteczności kampanii marketingowych, czy potencjale nowych rynków.

 

Pojemny zakres tematyczny badania rynku

Obszarów tematycznych zawierających się w haśle badania rynku jest imponująco dużo. Dla uporządkowania tego, łatwiej jest zastosować jakiś podział. Podstawowy to podział na: badania rynku, badania marki, badania klienta, badania pacjenta, badania produktu. Dodatkowo, każdy z tych działów, można podzielić na mniejsze. I tak, w badaniach rynku znajdziemy takie tematy, jak: analizowanie struktury rynku, badanie konkurencji, analizowanie popytu, podaży, cen, określanie nisz na rynku, ocenianie potencjału nowych rynków. Z badaniami marki wiążą się m.in.: przywiązanie do marki, jej rozpoznawalność, ocena jej potencjału, skuteczność kampanii reklamowych, szum medialny. Badania klienta to natomiast takie zagadnienia, jak: ocena wartości klienta, lojalność klientów, potrzeby i oczekiwania konsumentów, preferencje zakupowe, jakość obsługi klienta, określanie grupy docelowej. Badania produktu to np. analizowanie jakości produktu, pozycjonowanie produktu na rynku, analizowanie zwyczajów zakupowych.

 

Sprawa wygląda mniej skomplikowanie w przypadku metod i technik badawczych, jakie dostępne są do wyboru. Warto jednak mieć na uwadze, że nie każdą z metod da się zastosować do każdego z zagadnień przed chwilą wymienionych. Metodologię należy zlecić profesjonalnie zajmującej się tym firmie i jedynie wskazać, jakie metody i jakie zagadnienia są oczekiwane do zbadania, a następnie skontrolować przygotowany przez agencję badawczą projekt badania. Trzeba zwrócić uwagę na takie aspekty, jak połączenie metod jakościowych i ilościowych, dobór próby, długość i poziom skomplikowania ankiet/scenariuszy. Od niedawna na rynku znaleźć można rozwiązania pozwalające wykonywać badania nieprofesjonalistom. Chodzi o systemy do obsługi badań, odpowiedni software badawczy. Ułatwia on znacząco realizację badania, jednak w kwestii metodologii zawsze lepiej skonsultować chociaż projekt z ekspertami z firmy badawczej.

 

Wykorzystanie wyników

Podstawą jest zebranie rzetelnych, wiarygodnych danych. Dzięki nim można rozwijać firmę w krótkim i dłuższym okresie. Można np. zmodyfikować opakowanie produktu lub skład produktu, unowocześnić strategię marketingową, poprawić jakość obsługi klientów, czy wejść na zupełnie nowy rynek. Cała strategia rozwoju przedsiębiorstwa tylko i wyłącznie zyska dzięki przeprowadzeniu badań rynku.

Szybkie metody badawcze: CATI-System

Kiedy należy podjąć ważną decyzję, zwykle najbardziej liczy się czas. Od szybkości reakcji niejednokrotnie zależy utrzymanie pozycji lidera w dynamicznie zmieniającej się branży. Jednocześnie nieprzemyślane decyzje często okazują się fatalne. Wykonanie badania pozwoli uniknąć pomyłek. Warto zatem zapoznać się z badaniami, a zwłaszcza z szybkimi metodami badawczymi.

 

Badania CATI, CAWI, CAPI

Najpopularniejszą metodą dającą szybki dostęp do wyników badania jest wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny, łączący pozyskiwanie danych u źródła z natychmiastowym przetwarzaniem przez specjalistyczne oprogramowanie CATI. Dane dostępne są niemal natychmiast po zakończeniu badań telefonicznych. Dostępne autorskie oprogramowanie do badań CATI zwykle daje możliwość eksportowania danych w kilku formatach. Stworzenie formularza ankiety następuje dzięki specjalnym narzędziom, które pomogą uniknąć pomyłek. Należy zaznaczyć, że innymi szybkimi metodami badań są CAWI - ankiety online, charakteryzujące się niskim kosztem, a także CAPI - ankiety realizowane "w terenie", ale ze wspomaganiem komputerowym. Zakup licencji oprogramowania CATI, CAWI, CAPI daje możliwość administracji badaniem i bieżącej kontroli postępów. Zatrudnieni ankieterzy także są stale poddawani monitorowaniu, co pozwala szybko reagować na wychwytywane błędy.

 

Oprogramowanie wpieracjące badania – jak to działa?

Wystarczy zakupić odpowiednią licencję z szerokiego wachlarza ofertowego. Umożliwia ona korzystanie z panelu administracyjnego badania, przy pomocy którego można założyć konta ankieterskie oraz stworzyć formularz ankiety. W trakcie prowadzenia badania panel administratorski umożliwia wgląd w przebieg badania, na bieżąco prezentując statystyki. oprogramowanie badawcze pozwala także na nadzorowanie pracy ankieterów. Po zakończeniu badania wyniki dostępne są niemal natychmiast i można je eksportować w kilku znanych formatach. Jak wybrać najlepsze oprogramowanie do CATI, CAWI, CAPI? Jest kilka ważnych szczegółów, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze oprogramowania dla badań. Jedną z ważniejszych rzeczy jest wsparcie techniczno-merytoryczne licencjodawcy i kontakt z zapleczem informatycznym. Niezależnie od interaktywnych narzędzi pomocowych wbudowanych zwykle w system, doświadczeni specjaliści mogą okazać się nieocenioną pomocą, dlatego warto wybrać takie oprogramowanie CATI, CAWI, CAPI, którego wydawca gwarantuje nam tego typu usługę dodatkową. Równie istotna jest kompatybilność oprogramowania z przeglądarką internetową oraz oferowane możliwości prezentacji danych. Dobrze jest wybrać system do badań, który daje możliwość eksportowania wyników w kilku znanych nam rozszerzeniach, żeby mieć pewność, że uzyskane dane będą mogły zostać użyte do interesujących nas celów. W kwestii bezpieczeństwa warto zadbać również o to, by oprogramowanie do badań tworzyło automatycznie kopie zapasowe pozyskanych danych i samego formularza.

 

CATI-System. Nasz wybór.

Wszystkie te cechy posiada nowatorskie oprogramowanie badawcze CATI System, którego licencjodawcą jest od lat obecna na rynku firma badawcza Biostat z Rybnika. Dodatkowo, oferowane klientom oprogramowanie do badań CATI, CAWI, CAPI, zapewnia także moduły: testujący logikę ankiety (do sprawdzania przejść między pytaniami w skomplikowanych, wieloetapowych formularzach) i pozwalający na analizę próby (daje możliwość automatycznego zatrzymania badania, w momencie osiągnięcia próby o zadanych parametrach). Przyjazny interfejs i pełna zgodność z popularnymi przeglądarkami czyni CATI-System dobrą propozycją dla zainteresowanych oprogramowaniem do badań telefonicznych. Wieloletni branżowy staż firmy daje poczucie bezpieczeństwa, a gwarantowana pomoc techniczno-merytoryczna również stanowi duży atut. Naszym faworytem jeśli chodzi o badania metodą Computer Assisted Telephone Interview zostaje zatem CATI-System.

Badania rynku FMCG

Opinia na temat badań rynku FMCG


Fast Moving Consumer Goods jest angielską nazwą produktów codziennego użytku, czyli takich, które zaspokajają podstawowe potrzeby swoich konsumentów. Branża FMCG, bo taki jest jej skrót, charakteryzuje się dużym zapotrzebowaniem na owe dobra, lecz duża liczba klientów powoduje dużą liczbę konkurentów. Atrakcyjny do inwestowania rynek wiąże się z ponoszeniem niskich kosztów produkcji, gdyż produkty spożywcze, tytoniowe, kosmetyki czy alkohol wytwarzane są masowo. Tym samym zapewniony jest popyt na dane artykuły. Jednak by sprawnie funkcjonować w branży FMCG i nie dać się z niej wykluczyć, trzeba zainwestować w dobrą reklamę. Dlatego też wiele firm nie potrafi się przebić z nowym towarem. Mnogość towarów na sklepowych półkach podkreśla, jak bardzo są one potrzebne konsumentom oraz jak chętnie wybierają spośród dostępnych ofert. Badania rynku FMCG zdecydowanie ułatwiają wejście na rynek nowym firmom. Dział sprzedaż albo obsługi klienta powinien chcieć przeprowadzić lub zlecić przeprowadzenie tego typu badania. Pierwszym i zarazem najważniejszym punktem jest poznanie szczegółowej opinii klientów na dany temat. Nie tylko opinia odnośnie zewnętrznego wyglądu produktu jest ważna, ale także koszty jakie klienci będą w stanie ponieść. Jeśli firma już wcześniej wprowadziła na rynek swój produkt, badania marketingowe mogą zweryfikować, co z ich oferty do tej pory się sprawdzało, a co należy zmienić. Również dostarczają danych o produktach, których jak dotąd nie było na rynku, a warto w nie zainwestować oraz jak powinna przebiegać prawidłowa produkcja i dystrybucja.

 

Czego chcą konsumenci


Jeśli kampania marketingowa zostanie przeprowadzona w prawidłowy sposób, to wzrasta prawdopodobieństwo, że klienci zmienią swoje przyzwyczajenia zakupowe i chętniej będą sięgać po produkty danej marki. Niestety często konsumenci boją się nowości i są lojalni wobec swojej marki, dlatego warto zrobić wszystko by zmienić stare nawyki. Często zdarza się tak, że klienci chcą produkt o niskiej cenie i dobrej jakości, co jest lekkim utrudnieniem, na które musi być przygotowane przedsiębiorstwo.


Co warto przeanalizować


Rozpoczynając badanie, firma zobligowana jest utworzyć mocną konceptualizację, czyli podbudowę do dalszego badania. Warto wtedy zastanowić się co chce się badać, w jaki sposób, do kogo ma być kierowany produkt. Jeśli odpowie się na te i na szereg innych pytań, to ułatwi się znacząco pracę badaczy i ukierunkuje same badania. Analiza rynku konkurencyjnego jest równie ważna co analiza własnej firmy i jej możliwości. Poznając dobrze konkurencję, można wyprzedzić jej ruchy co umocni pozycję w branży FMCG. Warto także przeanalizować dotychczasową strategię działania.


Realizacja badania


Realizacja badania rynku FMCG, by była wiarygodna i rzetelna, powinna być przeprowadzona według odpowiedniej metody badawczej. Nie tylko metody ilościowe można wykorzystywać, lecz także jakościowe, które niejako stają się uzupełnieniem danych statystycznych. Otrzymane wnioski z takiej analizy z pewnością pomogą firmie utrzymać, bądź polepszyć swoją pozycję w branży produktów szybkozbywalnych.

Statystyka w badaniach marketingowych

Oprócz najbardziej rozpowszechnionych badań, jakimi są badania opinii, których wyniki przedstawia się w mediach, czy na które powołuje się na konferencjach prasowych, największą część realizowanych przez branżę badawczą projektów stanowią badania marketingowe i badania rynku. Przeprowadza się je na zlecenie firm każdej wielkości, jednak najczęściej zleceniodawcami są przedsiębiorstwa średniej wielkości i duże, w tym ogólnopolskie. Każdy z przedsiębiorców musi brać pod uwagę poziom zadowolenia klientów, możliwości powstania nisz rynkowych, które można zająć, czy trafności przeprowadzonej kampanii reklamowej. Tylko badania rynku i badania marketingowe mogą odpowiedzieć na te pytania. Niezwykle istotne jest przy tym wzięcie pod uwagę konieczności ich regularnego przeprowadzania.

 

Przygotowanie i realizacja projektu

Przyszłe analizy statystyczne trzeba wziąć pod uwagę od pierwszego etapu projektowania badania. Cały proces trzeba przeprowadzić w ten sposób, żeby uzyskać jak najwięcej informacji w celu dalszej analizy. Dlatego badanie warto zlecić dobrej firmie badawczej. To jej analitycy zadbają o opracowanie metodologii projektu, w tym wielkość próby, jej dobór, dobór metod i technik badawczych, a także skonstruowanie scenariuszy wywiadów i kwestionariuszy ankiet. Przy czym analizy statystyczne można przeprowadzić tylko na podstawie badań rynku i badań marketingowych prowadzonych z wykorzystaniem technik badań ilościowych, jak ankiety telefoniczne (CATI), ankiety WWW (CAWI), ankiety wspomagane komputerowo (CAPI), czy tradycyjne ankiety papierowe (PAPI). W przypadku badań jakościowych, jak wywiady indywidualne (IDI), czy grupowe (FGI), nie ma takiej możliwości, materiał ten poddaje się tylko obróbce językowej i analizie, na podstawie której powstają opisy i wnioski. Są jeszcze takie techniki badań marketingowych, jak tajemniczy klient (mystery shopper), w których równorzędnymi narzędziami mogą być: kwestionariusz oceny i karta uwag. Na tej podstawie można stworzyć zarówno analizy statystyczne, jak i jakościowe.

 

Analizy statystyczne

Wśród przygotowywanych analiz statystycznych mogą znaleźć się: analizy opisowe, analizy porównawcze, analizy regresji, testy istotności, proste, jak i zaawansowane modele. Wyniki opracowuje się w formie zbiorczego raportu, ale i prezentacji multimedialnej, której elementy można wykorzystać, np. w kampaniach marketingowych. W raporcie końcowym, oprócz opisów, znajdują się wizualizacje w postaci wykresów, infografik, map, ale też tabele ze szczegółowymi danymi, jeśli tak zażyczy sobie zamawiający. Na podstawie tych opisów i przedstawień graficznych powstają zaś wnioski i rekomendacje dla zleceniodawcy badania, dostosowane do specyfiki sektora, branży i charakterystyki konkretnego przedsiębiorstwa.

Badania satysfakcji pacjentów

Aby móc przeprowadzić badania satysfakcji, nie trzeba być korporacją czy inną wielką firmą. Owe badania może przeprowadzić każda placówka, która chce poznać opinię swoich klientów, nawet szpital.

 

Dzięki badaniom pacjentów można zmienić dotychczasową opinię o szpitalu, ocieplić jego wizerunek i ulepszyć PR, lecz także pozyskać nowych klientów. Często bywa tak, że pacjenci posiadają mylny obraz danego szpitala, gdyż oceniają go przez pryzmat placówki, w której wcześniej byli leczeni. Dobrze przeprowadzone badania ankietowe pacjentów mogą to zmienić, a dodatkowo dostarczyć menadżerom informacji o mocnych i słabych stronach jednostki. Warto powierzyć zadanie przeprowadzenia badania firmie zewnętrznej, która specjalizuje się w tego typu zleceniach. Tylko wtedy otrzymane wyniki, ale także cały proces badawczy, zostaje przeprowadzony w rzetelny i obiektywny sposób, który najlepiej oddaje rzeczywistą sytuację szpitala.

 

Badania opinii pacjentów są ważnym elementem strategii, ponieważ usprawniają pracę personelu, który wie jakie stawia się przed nim wymagania. W tym celu przeprowadzana jest ankietyzacja pacjentów. Natomiast w ankietach pacjentów zawarte pytania dotykają nie tylko strefy fizycznej szpitala, lecz również emocjonalnej. Obszar badawczy dotyczy również życzliwości, fachowości personelu, jakości jedzenia czy czystości na oddziałach. Badania ankietowe pacjentów, by były użyteczne, muszą przebiegać według skrupulatnie przygotowanego wcześniej planu. Systematyczny sposób prowadzenia badań znacząco usprawnia pracę i przebieg całego badania. Głównym celem owych badań pacjentów szpitala powinno być ciągłe udoskonalanie, usprawnianie i podnoszenie jakości świadczonych usług.

 

Otrzymywane dane przedstawia się w postaci zbiorczych zestawień, w których ujęte są opinie na temat różnych obszarów funkcjonowania szpitala. Głównym zadaniem badań ankietowych pacjentów szpitala jest ciągły rozwój placówki, a nie podważanie kompetencji pracowników czy szukanie ich błędów. Wyniki z badań nie są narzędziami zmiany, lecz są niejako drogowskazami, które przedstawiają możliwości rozwoju, lecz same w sobie niczego nie zmieniają. Aby wyniki badań były użyteczne, w proces zmiany musi być zaangażowany cały zespół szpitala, poprzez codzienne modyfikowanie, usprawnianie, budowanie.

 

Badania, aby były przeprowadzone w prawidłowy sposób, ważne jest, by przygotowane były według wcześniej ustalonego schematu. Ważnym elementem jest wybór odpowiedniej metody i techniki badawczej. Wśród metod/technik wyróżnia się ilościowe: tradycyjne ankiety papierowe (PAPI), badania telefoniczne (CATI), badania wspomagane komputerowo (CAPI), ankiety internetowe (CAWI), natomiast jakościowe to: indywidualne wywiady pogłębione (IDI), zogniskowane wywiady grupowe (FGI), Tajemniczy klient (Mystery Client/Shopping). Dzięki doborowi odpowiednich metod i technik ankietyzacja pacjentów dostarcza kluczowych informacji na dany temat.

Tajemniczy Klient

Co warto wiedzieć na temat badań Mystery Shopping? Badanie „Tajemniczy Klient” ma na celu zweryfikowanie jakości obsługi klienta w danej placówce lub grupie placówek, a także sformułowanie odpowiednich rekomendacji. Ich wdrożenie zapewni firmie przewagę konkurencyjną, gdyż będzie ona w stanie skutecznie odpowiadać na potrzeby swoich klientów.

 

Wstępny etap realizacji badania


Pierwszym etapem prowadzenia badania Mystery Shopping jest pozyskanie podstawowych informacji, niezbędnych w celu realizacji projektu. Następuje więc szczegółowe rozpoznanie branży, w której funkcjonuje badana placówka, a także obowiązujących w niej standardów oceny pracowników. Pozyskaniu tego typu danych służy dokładne zapoznanie się z treścią zapytania ofertowego, a następnie przeprowadzenie wstępnego badania metodą Desk Research. Konieczne może okazać się także podjęcie rozmów ustalających w trakcie spotkań z zamawiającym.

 

Opracowanie scenariusza badania


Badanie Mystery Client powinno przebiegać zgodnie z ustalonym wcześniej scenariuszem. Uwzględnia on takie kwestie jak harmonogram przeprowadzanych wizyt, liczba pracowników z którymi rozmowę podejmuje audytor, oraz planowany przebieg wizyty. Sporządzana jest lista pytań zadawanych pracownikom oraz kolejność ich zadawania, a także kwestionariusz oceny.

 

Dobór oraz szkolenie audytorów


Po zaplanowaniu przebiegu badania ma miejsce proces rekrutacji tajemniczych klientów. Powinni być oni dobierani zwłaszcza z uwzględnieniem specyfiki konkretnego projektu, co pozwoli dopasować ich do charakterystyki typowego klienta. Należy więc uwzględnić przede wszystkim cechy demograficzne oraz osobowościowe kandydatów, a także ich zewnętrzny wizerunek. Istotne są również predyspozycje do prowadzenia badań metodą „Tajemniczy klient”. W przypadku ogólnopolskich badań Mystery Shopping spore ułatwienie stanowi posiadanie przez firmę badawczą systemu rekrutacji internetowej. Pozwala on wysyłać formularz rekrutacyjny drogą online, co znacznie przyśpiesza proces rekrutacyjny oraz ułatwia selekcję kandydatów. Po zakończonym etapie wstępnej rekrutacji ma miejsce szkolenie audytorów, przygotowujące ich do pracy w konkretnym projekcie. Otrzymują oni niezbędne materiały, a po zapoznaniu się z nimi, przechodzą test zdobytej wiedzy. W badaniach Mystery Shopping często wykorzystywana jest elektroniczna platforma do przeprowadzania szkoleń online.

 

Przebieg badania


Audytorzy w badaniu Mystery Shopping, odwiedzając placówkę w pierwszej kolejności koncentrują się na rozpoznaniu informacji odnośnie jej działania. Sprawdza więc między innymi czystość na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz stan ekspozycji towarów. Może być również weryfikowany czas oczekiwania klienta na jego obsłużenie przez zatrudniony personel. Następnie ma miejsce nawiązanie rozmowy audytora z pracownikiem obsługi klienta, która przebiega zgodnie z założeniami sporządzonego wcześniej scenariusza. Tajemniczy klient ocenia poszczególne elementy podlegające obserwacji, odnosząc się do pytań zawartych w kwestionariuszu oceny. Przebieg badania Mystery Client zachowuje naturalny charakter, jeśli ankieta jest wypełniania z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych typu smartfon lub tablet. 

Jakie są metody analizy rynku?

Analiza rynku to proces mający na celu zrozumienie, jakie mechanizmy działają na rynku oraz jakie potrzeby mają odbiorcy firmy. Dostępnych jest kilka sposobów jej wykonywania, a ostateczny wybór zależy od potrzeb oraz informacji, które chce uzyskać firma. Jakie są metody analizy rynku i na czym dokładnie się opierają?

 

Metoda 1: Desk Research

 

Desk Research stanowi metodę badawczą, dzięki której analizuje się dostępne źródła danych. Są to m.in.:

 

 • sprawozdania,
 • roczniki statystyczne,
 • ogólnodostępne raporty rynkowe,
 • materiały prasowe,
 • katalogi ofertowe konkurentów,
 • analizy,
 • publikacje.

 

Atutem jest to, że najczęściej informacje te są ogólnodostępne i stanowią wiarygodne źródło wiedzy. Taka analiza rynku ma jednak swoje minusy. Największym jest to, że w przypadku rynków niszowych są one niekompletne, albo nie istnieją w ogóle. Wtedy niezbędne są podejścia alternatywne. Na przykład?

 

Metoda 2: Wywiady rynkowe

 

Kolejnym sposobem na przeanalizowanie rynku są wywiady rynkowe. Bardzo często przeprowadzane są z ekspertami w danej dziedzinie, co umożliwia poznanie zagrożeń oraz szans, a także perspektyw dla biznesu w najbliższym czasie.

 

Podobną wiedzę mogą zagwarantować dziennikarze branżowi, którzy doskonale odnajdują się w danej dziedzinie i znają jej specyfikę.

 

Metoda 3: Badania z klientami

 

Analiza rynku wymaga też spojrzenia szerzej na potrzeby klientów. Służą do tego m.in. badania ilościowe, które współcześnie można przygotować i rozesłać klientom także online. Taką możliwość analizowania rynku daje panel Badanie Opinii, w którym zarejestrowanych jest ponad 100 tys. panelistów.

 

Zostali oni podzieleni na szereg różnych kryteriów, od demograficznych, przez socjoekonomiczne, aż po zainteresowania. Dzięki temu firma może dotrzeć do swojej grupy docelowej i dokonać kompleksowej analizy rynku.

 

Kiedy dokładnie sprawdza się to rozwiązanie? Przede wszystkim, gdy chce się poznać zwyczaje zakupowe klientów, a także dowiedzieć się, jaka jest ich elastyczność cenowa (niezbędne przed wprowadzeniem produktu na rynek).

 

Jak wykorzystać metody analiz rynkowych?

 

Powyższe sposoby stają się użyteczne wtedy, gdy na ich podstawie zostaną wykonane kompleksowe zestawienia. Jednym z nich jest prosta w zamyśle analiza SWOT stanowiąca ogólną ocenę firmy, w tym jej słabych oraz mocnych stron, a także zagrożeń. Analizę SWOT warto okresowo powtarzać, aby móc planować cele krótkoterminowe, ale też nanosić poprawki na cele długoterminowe.

 

Wymienione metody posłużą też do przeprowadzenia kompleksowej analizy portfelowej. Bierze się w niej pod uwagę:

 

 • wielkość rynku, czyli liczbę potencjalnych nabywców,
 • pojemność rynku, czyli ile produktów można w danym czasie sprzedać,
 • dynamikę rynku, czyli jak będzie zmieniał się wskaźnik sprzedaży w konkretnych odstępach czasu,
 • udział w rynku, czyli zestawienie sprzedaży własnej do całkowitej.

 

Analizowanie rynku to podstawowe zadanie, które musi być wykonane w każdej firmie, aby dokładniej poznać miejsce na tle konkurentów, a także trafiać w oczekiwania klientów.

Biostat. More than statistics.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Tel: (+48) 32 42 21 707
Tel. kom.: (+48) 668 300 664
e-mail: biuro@biostat.com.pl

Sondaże Analizy danych