Tag: analiza rynku

Czym jest i czego dotyczy data mining?

Analizując dane bardzo ważne jest wykrycie zależności oraz schematów, które występują często pomiędzy dużymi zbiorami danych. Z pomocą przychodzi data mining, który skupia się na wykrywaniu wiedzy w posiadanych bazach danych. Inaczej mówiąc jest to eksploracja danych, która skupiona jest na pozyskaniu maksymalnej ilości informacji. Wykorzystując tę technikę można w pozytywny sposób wpłynąć na prowadzoną działalność.

 

Wiedza do zastosowania na wiele sposobów

I tak data mining może być wykorzystane w działalności skoncentrowanej na sprzedaży, co pozwoli na uzyskanie takich informacji jak między innym:

 • charakterystyce klientów;
 • działalności przedsiębiorstwa;
 • strukturze sprzedaży.

 

W dziedzinie sprzedaży można wykorzystać analizę koszyka zakupów. Odnosi się ona do baz danych, które gromadzą informacje na temat zakupów klientów danego sklepu. Istotą przeprowadzenia analizy jest wskazanie tych zbiorów produktów, które kupowane są razem. Tak pozyskana wiedza może zostać zastosowana w praktyce i być przydatna tak w kwestii ekspozycji towarów, jak i tworzenia skutecznych kampanii reklamowych.

 

Pozyskane dane pomogą podjąć dobre decyzje

Powyższy przykład obrazuje, iż eksploracja danych może wpływać na poprawienie jakości dotychczasowych działań oraz w pozytywny sposób pobudzić bodźce odpowiedzialne za sukces. Ma ona na celu:

 • wydobycie wiedzy z baz danych;
 • wsparcie tworzenia planów rozwojowych
 • realną ocenę faktycznej sytuacji.

 

Celem jest zrozumienie tego, co się dzieje

Istotą eksploracji danych jest zautomatyzowanie odkrywania statystycznych zależności oraz schematów pośród bardzo dużych danych. Następnie skupiają się one na reprezentacji pozyskanych danych w formie:

 • reguł logicznych;
 • drzew decyzyjnych;
 • sieci neuronowych.

 

Pozyskane dane w kwestii data mining mogą odnaleźć swoje zastosowanie w podejmowaniu decyzji finansowych oraz marketingowych w przedsiębiorstwach. Podstawą jest właściwe przeprowadzenie procesu badawczego, w którym we właściwy sposób zostaną zastosowane narzędzia badawcze.

 

Pozyskane informacje należy przekuć w decyzje

Obok eksploracji danych należy wspomnieć także o ich selekcji i modelowaniu. Zaś celem tych działań jest odkrycie regularności oraz zależności występujących między danymi. Data mining jest więc procesem, który ma na celu odkrycie cennych informacji, które dotąd nie zostały zauważone. Pozwala to na pozyskiwanie informacji, które będą przydatne w szeroko rozumianym działaniu oraz wyznaczaniu planów rozwojowych.

Socjologia zna swoje znaczenie

Przeprowadzając projekty badawcze, które mają posłużyć jako rzetelne źródło wiedzy na temat danego zagadnienia trzeba przede wszystkim posiadać ekipę ludzi, którzy będą potrafili zastosować posiadane informacje oraz narzędzia. I tak na przykład w dziedzinie badań rynku czy innych gromadzących poddawane obliczeniom statystycznym dane przydadzą się osoby, które posiadają wykształcenie wyższe nakierowane na socjologię. Praca, którą będę wykonywać takie osoby będzie pozwalało na zrozumienie zjawisk zachodzących w obrębie danej społeczności. Pozwoli też zebrać materiał, który objęte zostanie nastepnie analizami statsytycznymi.

 

Dobry socjolog wyróżnia się…

Zdobywanie wiedzy na temat społeczeństwa, w którym się żyje pozwala na efektywne działanie, a przede wszystkim zwiększa świadomość. Kończąc taki kierunek jak socjologia, praca, którą można podjąć koncentruje się wokół zagadnień dotyczących nauki o społeczeństwie. Dobry socjolog powinien odznaczać się:

 • znajomością zagadnień w zakresie analizy danych, statystyki i raportowania;
 • kreatywnością i umiejętnością logicznego myślenia;
 • wiedzą na temat metod analitycznych, statystycznych.

 

Socjologia koncentruje się na…

Socjologia za przedmiot swoich badań wytycza:

 • zbiorowości społeczne;
 • instytucje społeczne;
 • procesy i zjawiska występujące w skali masowej.

W kwestii zborowości społecznych należy zauważyć, iż socjologia zajmuje się grupami, a nie jednostkami. W skład instytucji społecznych wchodzą historyczne ukształtowania społecznych relacji np. kościół, partie. Natomiast skupiając się na zjawiskach o skali masowej ma się na uwadze ruchliwość społeczną, a także przyczyny czy skutki zachodzących zjawisk.

 

Od celu badania zależy metoda badawcza

Uwzględniając potrzebę poszerzania wiedzy na temat społeczeństwa, w którym się żyje i działa mówi się także o tworzeniu odpowiednich metod badawczych, które umożliwiają pozyskiwanie opinii danych grup na badany temat. Do takich metod można zaliczyć np.:

 • wywiady telefoniczne;
 • ankietyzacja np. online;
 • indywidualne wywiady pogłębione;
 • zogniskowane wywiady grupowe.

 

Badając społeczeństwo socjologia (praca w obrębie niej wykonywana) uwzględnia tak motywacje, jak i zachowania ludzi. Ponadto może odnosić się także do konkretnych instytucji oraz ich wpływu na jednostkę. Może również odnosić się do oddziaływania grup jednostek oraz grup na siebie.

 

O tym nie można zapomnieć!

Znając wartość socjologii – pracy, która jest wykonywana w jej ramach można pozyskać wiedzę, która będzie odpowiadała rzeczywistym zjawiskom w społeczeństwie, a przy tym pozwoli na ich obiektywne zrozumienie. Szczególnie ważne jest, aby przeprowadzając badania naukowe skoncentrować się na ich celu oraz pozyskiwać dane, które będą rzetelne.

Biostat. More than statistics.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Tel: (+48) 32 42 21 707
Tel. kom.: (+48) 668 300 664
e-mail: biuro@biostat.com.pl

Sondaże Analizy danych