Tag: analizy rynku

Czym jest i czego dotyczy data mining?

Analizując dane bardzo ważne jest wykrycie zależności oraz schematów, które występują często pomiędzy dużymi zbiorami danych. Z pomocą przychodzi data mining, który skupia się na wykrywaniu wiedzy w posiadanych bazach danych. Inaczej mówiąc jest to eksploracja danych, która skupiona jest na pozyskaniu maksymalnej ilości informacji. Wykorzystując tę technikę można w pozytywny sposób wpłynąć na prowadzoną działalność.

 

Wiedza do zastosowania na wiele sposobów

I tak data mining może być wykorzystane w działalności skoncentrowanej na sprzedaży, co pozwoli na uzyskanie takich informacji jak między innym:

 • charakterystyce klientów;
 • działalności przedsiębiorstwa;
 • strukturze sprzedaży.

 

W dziedzinie sprzedaży można wykorzystać analizę koszyka zakupów. Odnosi się ona do baz danych, które gromadzą informacje na temat zakupów klientów danego sklepu. Istotą przeprowadzenia analizy jest wskazanie tych zbiorów produktów, które kupowane są razem. Tak pozyskana wiedza może zostać zastosowana w praktyce i być przydatna tak w kwestii ekspozycji towarów, jak i tworzenia skutecznych kampanii reklamowych.

 

Pozyskane dane pomogą podjąć dobre decyzje

Powyższy przykład obrazuje, iż eksploracja danych może wpływać na poprawienie jakości dotychczasowych działań oraz w pozytywny sposób pobudzić bodźce odpowiedzialne za sukces. Ma ona na celu:

 • wydobycie wiedzy z baz danych;
 • wsparcie tworzenia planów rozwojowych
 • realną ocenę faktycznej sytuacji.

 

Celem jest zrozumienie tego, co się dzieje

Istotą eksploracji danych jest zautomatyzowanie odkrywania statystycznych zależności oraz schematów pośród bardzo dużych danych. Następnie skupiają się one na reprezentacji pozyskanych danych w formie:

 • reguł logicznych;
 • drzew decyzyjnych;
 • sieci neuronowych.

 

Pozyskane dane w kwestii data mining mogą odnaleźć swoje zastosowanie w podejmowaniu decyzji finansowych oraz marketingowych w przedsiębiorstwach. Podstawą jest właściwe przeprowadzenie procesu badawczego, w którym we właściwy sposób zostaną zastosowane narzędzia badawcze.

 

Pozyskane informacje należy przekuć w decyzje

Obok eksploracji danych należy wspomnieć także o ich selekcji i modelowaniu. Zaś celem tych działań jest odkrycie regularności oraz zależności występujących między danymi. Data mining jest więc procesem, który ma na celu odkrycie cennych informacji, które dotąd nie zostały zauważone. Pozwala to na pozyskiwanie informacji, które będą przydatne w szeroko rozumianym działaniu oraz wyznaczaniu planów rozwojowych.

Socjologia zna swoje znaczenie

Przeprowadzając projekty badawcze, które mają posłużyć jako rzetelne źródło wiedzy na temat danego zagadnienia trzeba przede wszystkim posiadać ekipę ludzi, którzy będą potrafili zastosować posiadane informacje oraz narzędzia. I tak na przykład w dziedzinie badań rynku czy innych gromadzących poddawane obliczeniom statystycznym dane przydadzą się osoby, które posiadają wykształcenie wyższe nakierowane na socjologię. Praca, którą będę wykonywać takie osoby będzie pozwalało na zrozumienie zjawisk zachodzących w obrębie danej społeczności. Pozwoli też zebrać materiał, który objęte zostanie nastepnie analizami statsytycznymi.

 

Dobry socjolog wyróżnia się…

Zdobywanie wiedzy na temat społeczeństwa, w którym się żyje pozwala na efektywne działanie, a przede wszystkim zwiększa świadomość. Kończąc taki kierunek jak socjologia, praca, którą można podjąć koncentruje się wokół zagadnień dotyczących nauki o społeczeństwie. Dobry socjolog powinien odznaczać się:

 • znajomością zagadnień w zakresie analizy danych, statystyki i raportowania;
 • kreatywnością i umiejętnością logicznego myślenia;
 • wiedzą na temat metod analitycznych, statystycznych.

 

Socjologia koncentruje się na…

Socjologia za przedmiot swoich badań wytycza:

 • zbiorowości społeczne;
 • instytucje społeczne;
 • procesy i zjawiska występujące w skali masowej.

W kwestii zborowości społecznych należy zauważyć, iż socjologia zajmuje się grupami, a nie jednostkami. W skład instytucji społecznych wchodzą historyczne ukształtowania społecznych relacji np. kościół, partie. Natomiast skupiając się na zjawiskach o skali masowej ma się na uwadze ruchliwość społeczną, a także przyczyny czy skutki zachodzących zjawisk.

 

Od celu badania zależy metoda badawcza

Uwzględniając potrzebę poszerzania wiedzy na temat społeczeństwa, w którym się żyje i działa mówi się także o tworzeniu odpowiednich metod badawczych, które umożliwiają pozyskiwanie opinii danych grup na badany temat. Do takich metod można zaliczyć np.:

 • wywiady telefoniczne;
 • ankietyzacja np. online;
 • indywidualne wywiady pogłębione;
 • zogniskowane wywiady grupowe.

 

Badając społeczeństwo socjologia (praca w obrębie niej wykonywana) uwzględnia tak motywacje, jak i zachowania ludzi. Ponadto może odnosić się także do konkretnych instytucji oraz ich wpływu na jednostkę. Może również odnosić się do oddziaływania grup jednostek oraz grup na siebie.

 

O tym nie można zapomnieć!

Znając wartość socjologii – pracy, która jest wykonywana w jej ramach można pozyskać wiedzę, która będzie odpowiadała rzeczywistym zjawiskom w społeczeństwie, a przy tym pozwoli na ich obiektywne zrozumienie. Szczególnie ważne jest, aby przeprowadzając badania naukowe skoncentrować się na ich celu oraz pozyskiwać dane, które będą rzetelne.

Jakie są metody analizy rynku?

Analiza rynku to proces mający na celu zrozumienie, jakie mechanizmy działają na rynku oraz jakie potrzeby mają odbiorcy firmy. Dostępnych jest kilka sposobów jej wykonywania, a ostateczny wybór zależy od potrzeb oraz informacji, które chce uzyskać firma. Jakie są metody analizy rynku i na czym dokładnie się opierają?

 

Metoda 1: Desk Research

 

Desk Research stanowi metodę badawczą, dzięki której analizuje się dostępne źródła danych. Są to m.in.:

 

 • sprawozdania,
 • roczniki statystyczne,
 • ogólnodostępne raporty rynkowe,
 • materiały prasowe,
 • katalogi ofertowe konkurentów,
 • analizy,
 • publikacje.

 

Atutem jest to, że najczęściej informacje te są ogólnodostępne i stanowią wiarygodne źródło wiedzy. Taka analiza rynku ma jednak swoje minusy. Największym jest to, że w przypadku rynków niszowych są one niekompletne, albo nie istnieją w ogóle. Wtedy niezbędne są podejścia alternatywne. Na przykład?

 

Metoda 2: Wywiady rynkowe

 

Kolejnym sposobem na przeanalizowanie rynku są wywiady rynkowe. Bardzo często przeprowadzane są z ekspertami w danej dziedzinie, co umożliwia poznanie zagrożeń oraz szans, a także perspektyw dla biznesu w najbliższym czasie.

 

Podobną wiedzę mogą zagwarantować dziennikarze branżowi, którzy doskonale odnajdują się w danej dziedzinie i znają jej specyfikę.

 

Metoda 3: Badania z klientami

 

Analiza rynku wymaga też spojrzenia szerzej na potrzeby klientów. Służą do tego m.in. badania ilościowe, które współcześnie można przygotować i rozesłać klientom także online. Taką możliwość analizowania rynku daje panel Badanie Opinii, w którym zarejestrowanych jest ponad 100 tys. panelistów.

 

Zostali oni podzieleni na szereg różnych kryteriów, od demograficznych, przez socjoekonomiczne, aż po zainteresowania. Dzięki temu firma może dotrzeć do swojej grupy docelowej i dokonać kompleksowej analizy rynku.

 

Kiedy dokładnie sprawdza się to rozwiązanie? Przede wszystkim, gdy chce się poznać zwyczaje zakupowe klientów, a także dowiedzieć się, jaka jest ich elastyczność cenowa (niezbędne przed wprowadzeniem produktu na rynek).

 

Jak wykorzystać metody analiz rynkowych?

 

Powyższe sposoby stają się użyteczne wtedy, gdy na ich podstawie zostaną wykonane kompleksowe zestawienia. Jednym z nich jest prosta w zamyśle analiza SWOT stanowiąca ogólną ocenę firmy, w tym jej słabych oraz mocnych stron, a także zagrożeń. Analizę SWOT warto okresowo powtarzać, aby móc planować cele krótkoterminowe, ale też nanosić poprawki na cele długoterminowe.

 

Wymienione metody posłużą też do przeprowadzenia kompleksowej analizy portfelowej. Bierze się w niej pod uwagę:

 

 • wielkość rynku, czyli liczbę potencjalnych nabywców,
 • pojemność rynku, czyli ile produktów można w danym czasie sprzedać,
 • dynamikę rynku, czyli jak będzie zmieniał się wskaźnik sprzedaży w konkretnych odstępach czasu,
 • udział w rynku, czyli zestawienie sprzedaży własnej do całkowitej.

 

Analizowanie rynku to podstawowe zadanie, które musi być wykonane w każdej firmie, aby dokładniej poznać miejsce na tle konkurentów, a także trafiać w oczekiwania klientów.

Biostat. More than statistics.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Tel: (+48) 32 42 21 707
Tel. kom.: (+48) 668 300 664
e-mail: biuro@biostat.com.pl

Sondaże Analizy danych