Tag: badanie opinii

Badania podnoszące jakość usług medycznych

Zwracając uwagę na właściwe zarządzanie jakością należy w szczególny sposób odnieść się do  ocen odbiorców usług. Jest to ważne także w przypadku usług świadczonych na rynku medycznym. Poprzez przeprowadzone badania opinii pacjentów można zapoznać się z reakcja na prowadzone działania oraz w pozytywny sposób zaplanować kolejne kroki rozwojowe.

 

Ważne to zrozumieć sytuację

W celu przebadania dużych grup można posłużyć się rozmaitymi metodami. Mogą to być między innymi ankiety przeprowadzane telefonicznie, za pomocą Internetu, urządzeń mobilnych czy po prostu mogą to być bezpośrednie wywiady. Do innych metod badawczych wykorzystywanych w badaniach opinii pacjentów można wykorzystać:

 • indywidualne wywiady pogłębione (IDI);
 • zogniskowane wywiady grupowe (FGI).

Każda z tych metod pozwala na wydobycie informacji o innym charakterze. W badaniach zaleca się pozyskiwanie informacji zarazem o charakterze ilościowym, jak i jakościowym.

 

Uwaga na niebezpieczeństwa

Za pomocą fachowych narzędzi można wydobyć z opinii odbiorców usług bardzo wiele informacji. Jednak aby pozyskiwane informacje były przydatne w dalszych działaniach to należy:

 • właściwie określić cel badania;
 • dobrać reprezentatywną grupę badania;
 • właściwe skonstruować narzędzie badawcze;
 • poprawnie interpretować zebrane informacje.

 

Każda z tych czynności jest bardzo ważna i wymaga uważności. Poprawnie określony cel badania jest podstawą każdego efektywnego procesu badawczego.

 

Porozmawiajmy o całości…

Do pozyskiwanych danych nie powinno podchodzić się w sposób powierzchowny, lecz powiązać je w całość. Mając obraz całej badanej sytuacji można:

 • wskazać występujące zależności, korelacje;
 • określić obecne zmienne;
 • przyjrzeć się poszczególnym aspektom z uwzględnieniem całego kontekstu;
 • wskazać, które działania są skuteczne, a które nie.

Im posiadamy większy i szerszy horyzont sytuacji tym więcej możemy o niej powiedzieć. Dlatego tak ważne jest, aby pozyskane informacje w badaniu opinii pacjentów koncentrowały się na różnych zagadnieniach.

 

Pacjenci znają swoje potrzeby i oczekują

Pacjenci przekazując informacje na temat swoich opinii jednocześnie wypowiadają się o swoich potrzebach i motywacjach. Rozumiejąc zachowania odbiorców usług można dostosowywać świadczone usługi do pacjentów, a tym samym zwiększać grono ich odbiorców. Badania opinii pacjentów przyczyniają się do wzrostu jakości usług na rynku medycznym, a tym samym dbają o bezpieczeństwo i zdrowie społeczeństwa.

Zgromadziłem dane ilościowe… I co dalej?

Efektywne przeprowadzenie procesu badawczego wiąże się z pozyskaniem w jego toku zarówno danych ilościowych, które obrazują badane zagadnienie w ujęciu liczbowym, jak i jakościowych umożliwiających na wskazanie przyczyn zachodzących zjawisk oraz prognozowanie przyszłych wydarzeń. Analiza danych o charakterze ilościowych pozwoli zaś na zrozumienie zgromadzonych informacji oraz wyciągnięcie wniosków.

 

Techniki przedstawiania zgromadzonych danych

Kiedy zgromadzi się już dane, warto zadbać o ich odpowiednią wizualizację, np. za pomocą wykresów, co ułatwi odczytywanie pozyskanych wyników oraz ich porównywanie
w wybranym horyzoncie czasowym. Warto przed wizualizacją pogrupować dane
w poszczególne kategorie (np. pod względem wieku, zajmowanego stanowiska w firmie). Wśród technik służących do podsumowania zgromadzonych danych, można wyznaczyć:

 • wykresy słupkowe,
 • histogramy – szereg prostokątów zamieszczonych na osi współrzędnych,
 • wykresy liniowe,
 • wykresy kołowe – stosuje się je, aby zobrazować względną wielkość danej grupy na tle całości.

 

O roli wykresów w procesie badawczym

Przedstawienie danych ilościowych w postaci wykresów pozwala na ich zobrazowanie, a tym samym ułatwia ich podgląd, dzięki ich uporządkowaniu. Wykresy pozwalają szybko zorientować się, w jaki sposób dane zostały pogrupowane oraz wskazać osiągane wyniki  i porównać poszczególne kategorie, a tym samym wskazać mocne i słabe punkty. Ogólnie rzecz ujmując, zastosowanie wykresów w raporcie końcowym z badania przede wszystkim:

 • umożliwia łatwe zrozumienie zgromadzonych danych osobom zlecających badanie,
 • wizualizuje dane dając obiektywny podgląd na zgromadzone dane,
 • pozwala w łatwy sposób na wychwycenie zależności,
 • daje szansę na zaprezentowanie w prosty sposób danych w wybranym horyzoncie czasowym (np. przestrzeni pięciu ostatnich lat).

 

Wiarygodne dane są podstawą rozwoju

Wizualizacja danych wzbogaca raport końcowy, a przy tym pozwala na podgląd danych ilościowych w dowolnym momencie – bez konieczności czytania szczegółowych raportów. Warto pamiętać, że analiza danych ma przede wszystkim na celu wskazanie zachodzących przemian i zjawisk, a zatem wskazanie zależności  i korelacji, co następnie ma przełożyć się na osiągane wyniki w przyszłości. Podstawią efektywnego badania są wiarygodne dane, które odpowiednio zanalizowane, pozwolą na zastosowanie skutecznych działań przekładających się na sukces firmy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Biostat. More than statistics.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Tel: (+48) 32 42 21 707
Tel. kom.: (+48) 668 300 664
e-mail: biuro@biostat.com.pl

Sondaże Analizy danych