Analizy statystyczne

Trafność testu oraz narzędzia

 
Podstawowym w statystyce zagadnieniem trafności treściowej jest zdefiniowanie badanej sfery zachowań oraz wskazanie, iż pozycje włączone do testu stanowią faktycznie próbę reprezentatywną. Trafność teoretyczna natomiast pokazuje związki narzędzia pomiarowego z konstruktem teoretycznym, zaczerpniętym z danej teorii. Badania trafności teoretycznej testu wymagają licznych analiz.
 
Metody...


Trafność czynnikowa

 
Zasadniczym zagadnieniem tego typu trafności jest weryfikacja hipotezy o homogenności narzędzia badawczego. Od podstawowej skali (układu zmiennych) oczekuje się rozwiązania jednoczynnikowego. Analizę czynnikowa można podzielić na dwie grupy:
Analiza głównych składowych i klasyczna analiza czynnikowa
Konfirmacyjna analiza czynnikowa
 
Czym jest czynnikowa analiza...


Analizy statystyczne

Oferta specjalistycznych usług z zakresu statystyki, agencji badawczej  BioStat®.
 
Doświadczenie
Wybierając ofertę usług zespołu ekspertów centrum statystyki BioStat®, otrzymujesz pewność wykonania rzetelnych analiz na najwyższym poziomie. Nasi specjaliści zdobywali doświadczenie w pracy badawczej w renomowanych ośrodkach uniwersyteckich w Polsce i w Europie oraz podczas...


Analizy statystyczne dla farmacji

 
Farmacja to rozległa branża, bez której z pewnością dzisiaj trudno byłoby nam utrzymać zdrowie i doskonała kondycję. Rozmaite leki zażywane są przez każdego z nas. Ogromne koncerny farmaceutyczne co pewien czas decydują się wprowadzić na rynek kolejne produkty. Bardzo często niezbędne jest jednak przeprowadzenie analizy danych. Na czym polegają analizy statystyczne dla farmacji? Dlaczego...


Analiza statystyczna w życiu codziennym

Ktoś nieobeznany z matematyką mógłby bez wątpienia stwierdzić, że analiza statystyczna to narzędzie przeznaczone wyłącznie dla poważnych naukowców i zupełnie oderwane od codziennego życia. Tymczasem mnogość zastosowań tej gałęzi nauki powoduje, że każdego dnia dziesiątki razy napotykamy (mniej lub bardziej świadomie) na efekty zastosowania statystyki.
 
Co żelki mają wspólnego...


Statystyka... czyli... weryfikujemy hipotezy

Hipotetyczne założenia, a także różnego rodzaju tezy towarzyszą nam na co dzień. One same jednak w swym teoretycznym aspekcie nie stanowią tak naprawdę rzetelnego źródła informacji. Pewnych rzeczy się domyślamy. Jeszcze inne są tylko mglistą wizją. Dlatego tak ważne miejsce w naszej codzienności zajmuje statystyka. Nic nie weryfikuje hipotez tak skutecznie, jak ona.
 
Hipotezy...


Biostatystyka w pigułce

Od wielu lat statystyka znajduje szerokie zastosowanie w innych gałęziach nauki. Dostarcza im odpowiedzi na wiele pytań, pozwala udowadniać tezy, tworzyć prawdopodobne scenariusze na przyszłość czy szukać skutecznych rozwiązań. A jedną z tych gałęzi jest medycyna.
 
Statystyka w medycynie
Gdy statystyka na dobre zagościła w medycynie, zaczęto obserwować fuzję tych dwóch nauk, efektem...


Prawidłowa statystyka do habilitacji

Zdobywanie habilitacji za niedługo może się okazać zupełnie niepotrzebne, ponieważ ten stopień naukowy miał być już wielokrotnie znoszony. Mimo to, cały czas istnieje obowiązek jego uzyskiwania na drodze awansu zawodowego, przez co trzeba się zdobyć na ten wysiłek i ukończyć habilitację w danym kierunku. Często obejmuje ona wyjście daleko poza swoją normalną dziedzinę wiedzy.
Nastawienie na matematykę   
Współczesny...


Testy parametryczne i nieparametryczne

Aby uogólnić na całą populację wyniki badania statystycznego przeprowadzonego na próbie losowej, takiego jak np. badania świadomości marki, należy postawić hipotezę, a następnie ją zweryfikować. Służą do tego testy statystyczne, które dzielimy na parametryczne i nieparametryczne.
 
Ogólnie o testach
Testów parametrycznych używa się do oceny wartości...


Analiza statystyczna (cz. 2) - obliczanie ryzyka względnego za pomocą R

W poprzednim artykule omawialiśmy ryzyko względne, które jest wygodną wielkością stosowaną w statystyce medycznej informującą w jaki sposób czynnik ryzyka wpływa na szeroko pojmowane wystąpienie zmian patologicznych. W sieci znajdziemy bogate oprogramowanie online pozwalające liczyć interesujące relacje np.  relativeriskcalculatordostępny pod adresem:
https://www.medcalc.org/calc/relative_risk.php.
 
Jednak...


Analiza statystyczna (cz. 1) - ryzyko względne

Wielkością, która określa stosunek prawdopodobieństwa zajścia danego zdarzenia (w tym przypadku wystąpienia choroby, śmierci, lub innego przypadku patologicznego) w grupie badanej względem grupy odniesienia (grupa kontrolna) jest ryzyko względne. Ryzyko względne (RR – relativerisk) jest wielkością, która pozwala na ocenę o ile prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia w grupie pacjentów...


Analizy statystyczne a psychometria (cz. 1)

Testy psychologiczne muszą odznaczać się swoistego rodzaju rzetelnością, odpowiadać ściśle określonym procedurom. Dział psychologii, który wykorzystuje w badaniach metodologię statystyki oraz matematyki to Psychometria. Psychometria pozwala w sposób ilościowy i obiektywny zmierzyć pewne cechy w danej populacji lub dotyczące danej jednostki. Warto zaznaczyć, iż część badaczy uważa psychometrię...


Analizy statystyczne a psychometria (cz. 2)

W poprzednim artykule omówiliśmy Alfę Cronbacha - jej cechy oraz kiedy jest stosowana. Poniższy tekst jest przewodnikiem pozwalającym krok po kroku obliczyć Alfę Cronbacha za pomocą programu Excel.
 
Przykład zastosowania Alfy Cronbacha w arkuszu Excel
Ankietowani odpowiadali na dziesięć pytań. Liczba ankietowanych również wyniosła dziesięć.
Tabela przygotowana na podstawie...


Testowanie hipotez w statystyce medycznej (cz. 1)

Analityka statystyczna sprzyja weryfikacji, tj. potwierdzaniu lub obalaniu, pewnych przyjętych hipotez. Nie inaczej jest także w zakresie statystyki medycznej - tutaj również proces analiz pozwala odnosić się do brzmienia rozpatrywanych hipotez, a jego ogólny schemat przedstawić można następująco, w postaci 5 kluczowych etapów:
formułowanie hipotezy zerowej oraz przeciwnej...


Testowanie hipotez w statystyce medycznej (cz. 2)

Z racji na poruszaną problematykę, statystyka medyczna koncentruje się na ogół na testowaniu hipotez skupiających się na porównywaniu zbiorowisk ludzi, które narażone są na różne czynniki chorobotwórcze. Hipotezy nawiązują zatem do efektów czy wyników leczenia - np. hipoteza zerowa H0 stwierdza brak efektów danej terapii, zaś przeciwna do niej...


Czym jest i czego dotyczy data mining?

Analizując dane bardzo ważne jest wykrycie zależności oraz schematów, które występują często pomiędzy dużymi zbiorami danych. Z pomocą przychodzi data mining, który skupia się na wykrywaniu wiedzy w posiadanych bazach danych. Inaczej mówiąc jest to eksploracja danych, która skupiona jest na pozyskaniu maksymalnej ilości informacji. Wykorzystując tę technikę można...


Statystyka sposobem na sukces - statystyka w pracach naukowych

Można powiedzieć, że obliczenia statystyczne stanowią podstawę wszelkich prac z zakresu różnorakich dziedzin nauki. Dlatego też statystyka do prac naukowych powinna być realizowana z dużą uważnością, gdyż to ona pozwala na zrozumiałe przedstawienie zjawiska oraz wyciągnięcie poprawnych wniosków. Stąd też o statystyce można mówić jako o tej, która stanowi punkt wyjściowy...


Statystyka jako wsparcie dla skutecznego działania

Sama analiza statystyczna odnosi się do zbierania i przetwarzania dużych ilości danych, co ma za zadanie wskazać występujące zależności i korelacje.
 
Statystyka z widokiem na przyszłość
Przeprowadzenie właściwych obliczeń w głównej mierze pozwoli na wyznaczenie panujących trendów, a co za tym idzie na dopasowanie swoich działań do konkretnych potrzeb i oczekiwań rynku....


Miejsce statystyki medycznej w procesach badawczych

Rozwój nauki pozwala na przeprowadzanie skomplikowanych procesów badawczych, które mają na celu polepszyć ogólną sytuację człowieka – jego zdrowia i odczuwanej jakości życia. W tym celu badacze często odnoszą się do statystyki, która w swoim zakresie skupia się na pozyskiwaniu, analizie danych oraz zaprezentowaniu ostatecznych wniosków. Statystyka w swoim...


Zgromadziłem dane ilościowe… I co dalej?

Efektywne przeprowadzenie procesu badawczego wiąże się z pozyskaniem w jego toku zarówno danych ilościowych, które obrazują badane zagadnienie w ujęciu liczbowym, jak i jakościowych umożliwiających na wskazanie przyczyn zachodzących zjawisk oraz prognozowanie przyszłych wydarzeń. Analiza danych o charakterze ilościowych pozwoli zaś na zrozumienie zgromadzonych informacji oraz wyciągnięcie...


Analizy statystyczne w każdej branży

Dedykowane usługi statystyczne
Każda firma i instytucja, niezależnie od tego czy reprezentująca sektor FMCG, świat nauki, czy też medycynę i farmację walczy o najlepszą pozycję wśród konkurencji. Profesjonalne analizy statystyczne umożliwiają wyciągnięcie wniosków, na podstawie których można wdrażać nowe produkty i usługi na rynek, rozwijać innowacyjność nauki, odpowiadać na...


Analiza danych - zysk, ryzyko i prognozy biznesowe

Informacje z wielu poziomów
Gromadząc informacje na określony temat, zazwyczaj korzystamy z kilku źródeł – chcąc być jak najlepiej poinformowanym. Gdyby korzystać tylko z jednego miejsca czerpania informacji, otrzymalibyśmy zniekształcony obraz danych. Podobnie jest z danymi dotyczącymi naszego biznesu. Najbardziej wartościowe informacje to te, które czerpie się z wielu...


Analizy danych

Oferta usług dla Big Data
Wielowymiarowa analiza danych i opracowanie wyników badań dla medycyny, farmacji, marketingu i sprzedaży, finansów oraz branży ekonomicznej.
 
Wysokorozwinięte analizy danych
Prowadzenie badań w zakresie analizy danych wiąże się z rozbudowanymi obliczeniami matematycznymi, statystycznymi z użyciem zaawansowanych pakietów R oraz SPSS. Pozwalają...


Wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych - analiza rynku

Podejmowanie decyzji biznesowych to kluczowy element funkcjonowania każdej firmy. W dzisiejszym dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym, podejmowanie trafnych decyzji ma ogromne znaczenie dla sukcesu i dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Jednym ze sposobów poprawy skuteczności podejmowania decyzji biznesowych jest przeprowadzenie dokładnej analizy rynku, która dostarczy niezbędnych...


Jak dobrać próbę do badania?

Dobór próby badawczej jest kluczowym etapem w procesie prowadzenia badań naukowych. Ma on fundamentalne znaczenie dla uzyskania wiarygodnych i reprezentatywnych wyników. Prawidłowe ustalenie metody doboru obserwacji oraz wielkości populacji stanowią fundament dla wnioskowania statystycznego i uogólnień na temat badanego zjawiska. Niezależnie od dziedziny nauki, poprawny...


Biostat. More than statistics.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Tel: (+48) 32 42 21 707
Tel. kom.: (+48) 668 300 664
e-mail: biuro@biostat.com.pl

24h Sondaż Profesjonalne analizy statystyczne